UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJŲ ŽINYNAS“

Unikali pagalbinė priemonė kiekvienai buhalterijai!
Daugiau kaip 10 000 sąskaitų korespondencijų.
 Mokesčių buhalterinės apskaitos sąskaitos.
Apimtis spausdinto leidinio apie 750 psl.
Kaina: iki birželio 30 d. – 135 € 187 € (su PVM).

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJŲ ŽINYNE:
 
• Daugiau nei 10 000 įvairiausių sąskaitų korespondencijų su paaiškinimais. Čia rasite beveik visus galimus  korespondavimo variantus.
• Aptariami visi buhalterinės apskaitos barai – ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, įsipareigojimai ir kapitalas, pajamos ir sąnaudos. Pateikti svarbiausi kiekvienam jų keliami apskaitos reikalavimai, pradedant įtraukimu į apskaitą ir baigiant nurašymu.
• NAUJA! Specialių buhalterinės apskaitos sąskaitų naudojimas, apskaičiuojant ir deklaruojant pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, gyventojų pajamų mokestį bei socialinio draudimo įmokas ir kitus mokesčius. Mokesčių apskaitai skirtų sąskaitų naudojimas 7, 8, 9 klasėse.
• Įdiegta lengva ir patogi paieškos sistema. Reikiamą korespondenciją surasite greičiau, pasinaudoję elektronine paieškos sistema.
 
***
 
Penkios priežastys, dėl kurių „Sąskaitų korespondencijų žinyną“ verta turtėti kiekvienoje buhalterijoje.

 1. Įmonės privalo revizuoti savo individualius sąskaitų planus, pritaikydamos naudojamas apskaitos programas Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos reikalavimams – standartizuotos apskaitos duomenų rinkmenos suformavimui (i.SAF-T). Dėl šios priežasties gali tekti pertvarkyti individualų sąskaitų planą, įterpti papildomų sąskaitų, pergrupuoti esamas, patikslinti užprogramuotas sąskaitų korespondencijas. Šį darbą atliksite greičiau ir sėkmingiau, po ranka turėdami išsamų žinyną, kuriame pateiktos beveik visos galimos sąskaitų korespondencijos.

2. Žinyne pateiktas „Pačiolio“ specialistų parengtas išsamus sąskaitų planas. Jis parengtas naujojo pavyzdinio sąskaitų plano pagrindu, papildžius praktiniam apskaitos tvarkymui būtinomis sąskaitomis. Įmonei susidūrus su nestandartinėmis operacijomis ir atsiradus poreikiui savo individualų sąskaitų planą papildyti naujomis sąskaitomis, visada pravartu pasižiūrėti, kaip tai padaryta kituose sąskaitų planuose.

3. Tūkstančiai įvairiausių sąskaitų korespondencijų bene visiems gyvenimo atvejams. Net ir esant tokiai informacijos gausybei, paklysti neleis aiški žinyno struktūra. Sąskaitų korespondencijos grupuojamos sąskaitų plano principu: pradžioje pagal sąskaitų klases, toliau – pagal sąskaitų grupes ir konkrečias sąskaitas, galiausiai – pagal vienarūšes ūkines operacijas. Be to, įdiegta patogi elektroninė paieškos sistema – pakaks įrašyti paieškai skirtus žodžius ir akimirksniu sužinosite, kuriuos žinyno puslapius reikia atsiversti.

4. Žinyne aptariama visa buhalterinė apskaita – visos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų rūšys, jų pripažinimo reikalavimai, apskaitos būdai ir metodai, ypač tie, kurie daro tiesioginę įtaką jų apskaitai skirtoms sąskaitoms. Apžvelgiamos sąskaitų korespondencijos, pradedant apskaitomo objekto pripažinimu ir baigiant jo nurašymu. Aprašomos kiekvienai sąskaitų grupei skirtų buhalterinių sąskaitų kodo reikšmės, nurodoma, kokioms ūkinėms operacijoms registruoti apskaitoje tas sąskaitų kodas išplečiamas naujomis reikšmėmis.

5. Kompiuterizavus apskaitą, absoliuti dauguma atliktų operacijų registruojamos net nematant sąskaitų korespondencijos, o tik iš anksto užprogramuotos operacijos kodą, todėl ilgainiui pamirštamos net sąskaitų korespondavimo taisyklės. Neturintiems laiko periodiškai kartoti buhalterinės apskaitos kursą, verta turėti bent jau sąskaitų korespondavimo žinyną. Bus ramiau, kai patikimas pagalbininkas visada šalia.

ŽINYNE – ne tik sąskaitų korespondencijos „SĄSKAITŲ KORESPONDENCIJŲ ŽINYNE“ neapsiribota vien sąskaitų korespondencijomis – jame komentuojami ir sąskaitų apskaitos objektai, aptariamos visos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų rūšys, jų pripažinimo reikalavimai, apskaitos būdai bei metodai, ypač tie, kurie daro tiesioginę įtaką jų apskaitai skirtoms sąskaitoms. Tokia sisteminė informacija padės įmonėms pačioms pasirengti jų veiklai geriausiai tinkantį sąskaitų planą.

Leidinyje aprašant sąskaitų korespondencijas, kiekvienoje vienarūšių sąskaitų korespondencijų grupėje paryškinta sąskaita, kuri bendriausiai atspindi ūkinės operacijos esmę. Greta surašytos visos koresponduojančios sąskaitos, trumpai apibūdinamos ūkinės operacijos, kurias jos išreiškia. Sąskaitų koduose arba pavadinimuose naudojami ženklai, apibendrinantys tolesnį sąskaitos detalizavimą. Šiame leidinyje pateiktos sąskaitų korespondencijos yra rekomendacinės, jas kiekviena įmonė turėtų papildyti ir pakoreguoti, įvertinusi savo veiklą, apskaitos organizavimą.

TURINYS

Sąskaitų planas

I dalis. I klasė. ILGALAIKIS TURTAS

1.1. 11 grupė. Nematerialusis turtas

1.1.1. 111 sąskaitos Plėtros darbai korespondencijos

1.1.2. 112 sąskaitos Prestižas korespondencijos

1.1.3. 113 sąskaitos Programinė įranga korespondencijos

1.1.4. 114 sąskaitos Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės korespondencijos

1.1.5. 115 sąskaitos Kitas nematerialusis turtas korespondencijos 

1.1.6. 116 sąskaitos Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą korespondencijos

1.2. 12 grupė. Ilgalaikis materialusis turtas

1.2.1. 120 sąskaitos Žemė korespondencijos

1.2.2. 121 sąskaitos Pastatai ir statiniai korespondencijos

1.2.3. 122 sąskaitos Mašinos, įranga ir įrengimai korespondencijos

1.2.4. 123 sąskaitos Transporto priemonės korespondencijos

1.2.5. 124 sąskaitos Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai korespondencijos

1.2.6. 125 sąskaitos Investicinis turtas korespondencijos

1.2.7. 126 sąskaitos Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai korespondencijos

1.3. 16 grupė. Finansinis turtas

1.3.1. 160 sąskaitos Įmonių grupės įmonių akcijos korespondencijos

1.3.2. 161 sąskaitos Paskolos įmonių grupės įmonėms korespondencijos

1.3.3. 162 sąskaitos Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos korespondencijos 

1.3.4. 163 sąskaitos Asocijuotųjų įmonių akcijos korespondencijos

1.3.5. 164 sąskaitos Paskolos asocijuotosioms įmonėms korespondencijos

1.3.6. 165 sąskaitos Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos korespondencijos

1.3.7. 166 sąskaitos Ilgalaikės investicijos korespondencijos

1660 subsąskaitos Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai korespondencijos

1661 subsąskaitos Ne nuosavybės vertybiniai popieriai korespondencijos

1665 subsąskaitos Terminuotieji indėliai korespondencijos

1.3.8. 167 sąskaitos Po vienerių metų gautinos sumos korespondencijos

1670 subsąskaitos Įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms nepriskirtinų pirkėjų skolos korespondencijos

1671 subsąskaitos Ne patronuojamosioms (dukterinėms), ne patronuojančiosioms ir ne
asocijuotosioms įmonėms suteiktos ilgalaikės paskolos
korespondencijos

1672 subsąskaitos Lizingo (finansinės nuomos) skolininkai korespondencijos

1674 subsąskaitos Kitos po vienerių metų gautinos sumos korespondencijos

1.3.9. 1680 subsąskaitos Už finansinį turtą sumokėti avansai korespondencijos

1.4. 17 grupė. Kitas ilgalaikis turtas

1.4.1. 171 sąskaitos Atidėtojo pelno mokesčio turtas korespondencijos

1.4.2. 173 sąskaitos Kitas ilgalaikis turtas korespondencijos

II dalis. II klasė. TRUMPALAIKIS TURTAS

2.1. 20 grupė. Atsargos

20 sąskaitos Atsargos korespondencijos

2.1.1. 201 sąskaitos Žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai korespondencijos

2.1.2. 202 sąskaitos Nebaigti gaminti produktai ir vykdomi darbai korespondencijos

2020 subsąskaitos Nebaigti gaminti produktai korespondencijos

2021 subsąskaitos Vykdomi darbai korespondencijos

2.1.3. 203 sąskaitos Pagaminti produktai korespondencijos

2.1.4. 204 sąskaitos Pirktos prekės, skirtos perparduoti korespondencijos

2.1.5. 206 sąskaitos Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti korespondencijos

2.1.6. 207 sąskaitos Nematerialusis turtas, skirtas parduoti korespondencijos

2.1.7. 208 sąskaitos Sumokėti avansai korespondencijos

2.1.8. 209 sąskaitos Kitos atsargos korespondencijos

2.2. 24 grupė. Per vienus metus gautinos sumos

2.2.1. 241 sąskaitos Pirkėjų skolos korespondencijos

2411 subsąskaitos Pirkėjai už įprastinius pardavimus ir 2412 subsąskaitos Pirkėjų
skola už išsimokėtinai parduotas prekes
korespondencijos

2413 subsąskaitos Gauti prekybiniai vekseliai korespondencijos

2.2.2. 242 sąskaitos Įmonių grupės įmonių skolos korespondencijos

2.2.3. 243 sąskaitos Asocijuotųjų įmonių skolos korespondencijos

2.2.4. 244 sąskaitos Kitos gautinos sumos korespondencijos

2440 subsąskaitos Suteiktos paskolos korespondencijos

2441 subsąskaitos Gautinas pridėtinės vertės mokestis korespondencijos

2442 subsąskaitos Biudžeto skola dėl pelno mokesčio korespondencijos

2443 subsąskaitos Biudžeto skola dėl kitų mokesčių korespondencijos

2445 subsąskaitos Atskaitingų asmenų skolos korespondencijos

2446 subsąskaitos Kitos gautinos sumos korespondencijos

2.3. 26 grupė. Trumpalaikės investicijos

2.3.1. 261 sąskaitos Įmonių grupės įmonių akcijos korespondencijos

2.3.2. 262 sąskaitos Kitos investicijos korespondencijos           

2620 subsąskaitos Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai korespondencijos

2621 subsąskaitos Ne nuosavybės vertybiniai popieriai korespondencijos

2623 subsąskaitos Trumpalaikiai terminuotieji indėliai korespondencijos

2.4. 27 grupė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2.4.1. 271 sąskaitos Sąskaitos bankuose korespondencijos

2.4.2. 272 sąskaitos Kasa korespondencijos

2.4.3. 273 sąskaitos Pinigai kelyje korespondencijos

2.4.4. 274 sąskaitos Pinigų ekvivalentai korespondencijos

2.4.5. 278 sąskaitos Atidaryti akredityvai korespondencijos

2.5. 29 grupė. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

2.5.1. 291 sąskaitos Ateinančių laikotarpių sąnaudos korespondencijos

2.5.2. 292 sąskaitos Sukauptos pajamos korespondencijos

III dalis. III klasė. NUOSAVAS KAPITALAS

3.1. 30 grupė. Kapitalas

3.1.1. 301 sąskaitos Įstatinis pasirašytasis kapitalas korespondencijos

3.1.2. 302 sąskaitos Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) korespondencijos.

3.1.3. 303 sąskaitos Savos akcijos (pajai) (-) korespondencijos

3.2. 31 grupė. Akcijų priedai

3.3. 32 grupė. Perkainojimo rezervas (rezultatai)

3.3.1. 321 sąskaitos Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas korespondencijos

3.4. 33 grupė. Rezervai

3.4.1. 331 sąskaitos Privalomasis rezervas korespondencijos

3.4.2. 332 sąskaitos Rezervas savoms akcijoms supirkti korespondencijos

3.4.3. 333 sąskaitos Kiti rezervai korespondencijos

3.5. 34 grupė. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3.5.1. 341 sąskaitos Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  korespondencijos

3.5.2. 342 sąskaitos Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) korespondencijos

3.6. 39 grupė. Suvestinės sąskaitos

3.6.1. 390 sąskaitos Gamybos suvestinė korespondencijos

3.6.2. 391 sąskaitos Pajamų ir sąnaudų suvestinė korespondencijos

3.6.3. 392 sąskaitos Turto ir nuosavybės suvestinė korespondencijos

3.6.4. 398 sąskaitos Laukimo sąskaitos korespondencijos

IV dalis. IV klasė. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. 40 grupė. Dotacijos ir subsidijos

4.1.1. 401 sąskaitos Gautinos dotacijos ir subsidijos korespondencijos

4.1.2. 402 sąskaitos Gautos dotacijos ir subsidijos korespondencijos

4.2. 41 grupė. Atidėjiniai

4.3. 42 grupė. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

4.3.1. 421 sąskaitos Skoliniai įsipareigojimai  korespondencijos

4210 subsąskaitos Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius korespondencijos

4211 subsąskaitos Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai korespondencijos

4214 subsąskaitos Kiti skoliniai įsipareigojimai korespondencijos

4.3.2. 422 sąskaitos Skolos kredito įstaigoms korespondencijos

4.3.3. 423 sąskaitos Gauti avansai  korespondencijos

4.3.4. 424 sąskaitos Įsipareigojimai tiekėjams korespondencijos

4.3.5. 425 sąskaitos Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos korespondencijos

4.3.6. 426 sąskaitos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos korespondencijos

4.3.7. 427 sąskaitos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos korespondencijos

4.3.8. 428 sąskaitos Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai korespondencijos

4.4. 44 grupė. Per vienus metų mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

4.4.1. 440 sąskaitos Skoliniai įsipareigojimai korespondencijos

4400 subsąskaitos Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius korespondencijos

4401 subsąskaitos Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų
dalis
korespondencijos

4403 subsąskaitos Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis korespondencijos

4404 subsąskaitos Kiti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai korespondencijos

4.4.2. 441 sąskaitos Skolos kredito įstaigoms korespondencijos

4.4.3. 442 sąskaitos Gauti avansai korespondencijos

4.4.4. 443 sąskaitos Įsipareigojimai tiekėjams korespondencijos

4.4.5. 444 sąskaitos Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos korespondencijos

4.4.6. 445 sąskaitos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos korespondencijos

4.4.7. 446 sąskaitos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos korespondencijos

4.4.8. 447 sąskaitos Pelno mokesčio įsipareigojimai korespondencijos

4.4.9. 448 sąskaitos Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai korespondencijos

4.4.10. 449 sąskaitos Kitos mokėtinos sumos irtrumpalaikiai įsipareigojimai
korespondencijos

4.5. 49 grupė. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

4.5.1. 491 sąskaitos Sukauptos sąnaudos korespondencijos

4.5.2. 492 sąskaitos Ateinančių laikotarpių pajamos korespondencijos

V dalis. V klasė. PAJAMOS

5.1. 50 grupė. Pardavimo pajamos

5.1.1. 500 sąskaitos Prekių pardavimo pajamos korespondencijos

5.1.2. 509 sąskaitos Nuolaidos, grąžinimai korespondencijos

5.2. 54 grupė. Kitõs veiklos pajamos

5.3. 55 grupė. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų
įmonių akcijas pajamos

5.4. 56 grupė. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

5.5. 58 grupė. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

5.6. 59 grupė. Pelno paskirstymas

VI dalis. VI klasė. SĄNAUDOS

6.1. 60 grupė. Gamybos išlaidos ir parduotų prekių savikaina

6.1.1. 600 sąskaitos Parduotų prekių savikaina korespondencijos

6002 subsąskaitos Pirkimai korespondencijos

6003 subsąskaitos Tiesioginės gamybinės išlaidos korespondencijos

6004 subsąskaitos Netiesioginės gamybinės išlaidos korespondencijos

6005 subsąskaitos Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas korespondencijos

6.1.2. 609 sąskaitos Nuolaidos, grąžinimai korespondencijos

6.2. 62 grupė. Pardavimų sąnaudos

6.3. 63 grupė. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

6.4. 64 grupė. Kitõs veiklos sąnaudos

6.5. 65 grupė. Pelno paskirstymas

6.6. 67 grupė. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

6.7. 68 grupė. Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

6.8. 69 grupė. Pelno mokesčiai

VII dalis. Mokesčių apskaitai ir deklaravimui skirtos sąskaitos

7.1 skyrius. Mokesčių apskaitos sąskaitų naudojimo esmė

7.2 skyrius. Mokesčiams skirtų sąskaitų struktūra  638

7.3 skyrius. Specialiųjų mokesčių apskaitos sąskaitų naudojimas, apskaitant ir deklaruojant pelno mokestį

7.4 skyrius. Sąskaitų naudojimas, apskaitant ir deklaruojant pridėtinės vertės mokestį

7.5 skyrius. Sąskaitų naudojimas apskaičiuojant ir deklaruojant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas

7.6 skyrius. Sąskaitų naudojimas, apskaitant ir deklaruojant kitus mokesčius

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA
Knygos ištrauka. Spauskite atsisiųsti
Į viršų