UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA

„ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ – tai unikali ir nesenstanti darbo priemonė, skirta kiekvienos įmonės buhalterijai. Ji atnaujinama pagal teisės aktų pakeitimus. 
PATIKRINTA net 1 000 ĮMONIŲ PRAKTIKOJE!
Jeigu norite:
• Teisingai ir paprastai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius.
• Išvengti klaidų ir baudų mokesčių srityje.
• Pasinaudoti teisėtais mokesčių mažinimo būdais.

JUMS PADĖS VIENINTELĖ ŠALYJE TOKIA ELEKTRONINĖ DARBO PRIEMONĖ  „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“!

Nuo šiol Jūs galite įsigyti ir atskiras, tik Jums aktualias darbo priemonės „ĮMONĖS MOKESČIŲ BYLA“ dalis.
Kiekviena dalis apima visą su konkrečiu mokesčių objektu susijusią darbo priemonės medžiagą: reglamentus, norminių aktų suvestines, žiniaraščius ir kitus dokumentus.

Visos darbo priemonės kaina: iki birželio 30 d. – 415 € 497 € (su PVM).
Atskirų darbo priemonės dalių kainos: nuo 45  € iki 67 € (su PVM).
   
***
   
Atsiliepimas:

Vyriausioji buhalterė Roma, Klaipėda.

Man „Įmonės mokesčių bylą“ parekomendavo kolegė iš Vilniaus. Ji šį produktą nusipirko, nes turėjo problemų su savo įmonės mokesčiais, ir liko labai patenkinta. Aš pirkau ne visą produktą, bet tik pelno mokesčio dalį, kitko man nereikėjo. Labai naudinga medžiaga. Net neįtikėtina, koks didžiulis darbas padarytas. Dėl kiekvieno dalyko ne tik surinkta visa informacija iš įvairių mokestinių aktų, bet ir labai naudingos pačių sudarytojų pastabos bei komentarai. Labai praktiški mokestiniai žiniaraščiai. Esu labai patenkinta.

Viskas, kas yra šioje darbo priemonėje, būtina teisingam mokesčių apskaičiavimui ir deklaravimui. 

Darbo priemonė  skirta įmonės mokesčių sistemai sutvarkyti, kad būtų galima:
• patogiai ir aiškiai apskaičiuoti, deklaruoti bei sumokėti visus įmonės mokamus mokesčius;
• tinkamai įvykdyti visas mokestines prievoles konkrečioje situacijoje;
• išvengti mokesčių apskaičiavimo klaidų;
• sutaupyti mokesčius, kvalifikuotai pasinaudojus visomis valdžios numatytomis lengvatomis.
• rengiant tokią medžiagą patiems, išlaidos būtų keliasdešimt kartų didesnės!

Darbo priemonę sudaro:
1. MOKESČIŲ NORMINIŲ AKTŲ ir JŲ IŠAIŠKINIMŲ SUVESTINĖS
Darbo priemonėje parengta daugiau kaip 50 įvairiems apmokestinimo atvejams skirtų norminių aktų ir jų išaiškinimų SUVESTINIŲ, kuriose susisteminti svarbiausi mokesčių reglamentuose nustatyti reikalavimai ir pateikti jų taikymo išaiškinimai. 

2. MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO ŽINIARAŠČIAI, DOKUMENTAI ir KITA SVARBI MEDŽIAGA
Darbo priemonėje – daugiau kaip 150 mokesčių apskaičiavimui bei apskaitai skirtų ŽINIARAŠČIŲ, DOKUMENTŲ bei kitos svarbios įmonėms medžiagos.
• Žiniaraščiai ir dokumentai parengti apibendrinus visas apmokestinimui įtaką darančias aplinkybes. 
• Pateikti užpildyti mokesčių apskaičiavimo žiniaraščių ir dokumentų pavyzdžiai bei jų naudojimo aprašymai. 
• Pateiktos elektroniniu būdu pildomos žiniaraščių formos, kurios lengvai pritaikomos kiekvienos įmonės reikmėms.
Pildomos formos parengtos „MS Word“ ir „Excel“ programomis.

Galite nemokamai susipažinti su darbo priemonėje esančios medžiagos dalimi:

• investicinis_projektas_ziniarastis, (word formatas). Spauskite atsisiųsti
• investicinis_projektas_ziniarastis,  (excel formatas). Spauskite atsisiųsti
• investicinis_projektas_versija_spausdinimui, (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti
• 1 psl._Invest. proj_Žiniaraštis,  (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti
• 2 psl_Lengvatos apskaič_žiniar.  (pdf. formatas). Spauskite atsisiųsti

 

Turinys
1. Mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos organizavimas įmonėje
1.1 Įmonės apskaitos ir mokesčių reglamentavimas.
1.2 Atsakomybės už mokesčių apskaičiavimo teisingumą paskirstymas įmonėje.

2. Įmonės mokesčių bylos formavimas ir jos funkcionavimas

3. Darbo su mokesčių apskaičiavimą ir apskaitą norminančiais reglamentais organizavimas. Suvestinių parengimo ir naudojimo metodai

4. Mokesčių apskaičiavimo alternatyvų ir lengvatų sąvadas

5. Mokesčiams apskaičiuoti ir pagrįsti naudojamiems dokumentams keliami reikalavimai

6. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami žiniaraščiai ir žurnalai

7. BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS MOKESČIŲ APSKAITOJE

8. Darbinės mokesčių deklaracijų parengimo lentelės

9. Pelno mokestis

9.0. PELNO MOKESČIO TARIFŲ SUVESTINĖ.
9.1 Beviltiškos skolos
9.1b skolų pripažinimo beviltiškomis (ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) galimybių ir ribojimų
suvestinė.
9.1c-1 Įrodymai, kad mokesčio mokėtojas stengėsi susigrąžinti egzistuojančio skolininko skolas, ir
dokumentai, įrodantys, kad skolos atgauti nebeįmanoma.
9.1c-2 Apskaitos dokumento (pažymos, akto, pranešimo ir kito dokumento), kuriuo įforminamas skolos
pripažinimas beviltiška, rekvizitai.
9.1d Pirkėjų skolų, mokesčių tikslais pripažįstamų beviltiškomis, žiniaraštis.
9.1e-1 Pažyma dėl skolos pripažinimo beviltiška ir pardavimo PVM tikslinimo.
9.1e-2 Skolų suderinimo aktas.
9.1e-3 Pirkėjų skolų nurašymo aktas.

9.2 Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams
9.2b Dovanų SUVESTINĖ.
9.2d Dovanų žiniaraštis.
9.2e Dovanos įteikimo aktas.

9.3 Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai
9.3b. Finansinėje apskaitoje pripažintų atidėjinių priskyrimo leidžiamiems atskaitymams galimybių ir
ribojimų suvestinė.
9.3d. atidėjiniai ir kaupinių žiniaraštis.

9.4 Gauti dividendai
9.4b Gautų dividendų SUVESTINĖ.
9.4c. Juridiniams asmenims išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės priedai.
9.4c-2 priedas, tikslinių teritorijų sąrašas.
9.4d Dividendų gavimo žiniaraštis.

9.5 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
9.5b Ilgalaikio turto nusidėvėjimo SUVESTINĖ.
9.5d Nusidėvėjimo sąnaudų apskaitos žiniaraštis šablonas.

9.6 Investicinis projektas
9.6b Investicinio projekto lengvatos galimybių ir ribojimų suvestinė.
9.6c Investicinių projektų pelno mokesčio lengvatą taikančių vienetų kontrolinis klausimynas.
9.6d Investicinio projekto lengvatos apskaičiavimo žiniaraštis.

9.7 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai
9.7b. Išlaidų darbuotojams ir (arba) jų šeimos narių naudai pripažinimo leidžiamais atskaitymais
galimybių ir ribojimų suvestinė.
9.7d Išlaidos darbuotojų naudai žiniaraštis šablonas.

9.8 Komandiruotės sąnaudos
9.8b Komandiruočių sąnaudų pripažinimo (ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) ir apmokestinimo
suvestinė.
9.8d Dienpinigių apskaitos apmokestinimo žiniaraštis.
9.8 e-1 Įsakymas dėl komandiruotės.
9.8 e-2 Komandiruotės ataskaita.
9.8 e-3 Automobilio panaudojimo ir sunaudotų degalų ataskaita.
9.8e-4 Komandiruotės sąnaudos prašymas.

9.9 Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos
9.9b_Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudų pripažinimo suvestinė.
9.9d_Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudų žiniaraštis.

9.10 Menamos pajamos
9.10b. Menamų pajamų pripažinimo suvestinė.
9.10d Palūkanų pagal beprocentes paskolas pripažinimo žiniaraštis šablonas.

9.11 Mokesčių sumos
9.11b. Mokesčių sumų pripažinimo leidžiamais atskaitymais galimybių ir ribojimų suvestinė.
9.11d. Užsienio_valstybese_sumoketo_PVM_žiniaraštis.

9.12 Nuostolių perkėlimas
9.12b.Mokestinių nuostolių perkėlimo galimybių ir ribojimų suvestinė.
9.12d. Nuostolių perkelimo žiniaraščio šablonas atnaujintas.

9.13 Nuostolių perdavimas
9.13b.Mokestinių nuostolių perdavimo galimybių ir ribojimų suvestinė.
9.13d.Mokestinių nuostolių perdavimo galimybių ir ribojimų apskaitos žiniaraštis.
9.13e-1.Sutartis dėl mokestinių nuostolių perdavimo–priėmimo.
9.13e-2.Mokestinių nuostolių perdavimo–perėmimo aktas.

9.14 Parama
9.14b. SUTEIKTOS PARAMOS PRIPAŽINIMO PELNO MOKESČIO TIKSLAIS GALIMYBIŲ IR
APRIBOJIMŲ SUVESTINĖ.
9.14c.–1. PARAMOS SUVESTINĖS PRIEDAI.
9.14c.–2 PARAMOS SUVESTINĖS PRIEDAI.
9.14d Suteiktos paramos apskaitos žiniaraštis.
9.14.e–1 Paramos sutartis.
9.14e –2 Darbu perdavimo-priėmimo aktas.

9.15 Pelno paskirstymas
9.15b_Pelno paskirstymo.
9.15c-1_JA išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės 1 priedas.
9.15c-2_JA išmokėtų dividendų apmokestinimo taisyklių suvestinės 2 priedas.
9.15d_Dividendų išmokėjimo ir apmokestinimo žiniaraštis.

9.16 Reprezentacijos sąnaudos
9.16b Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo ir apmokestinimo suvestinė.
9.16d Reprezentacijos sąnaudų apskaitos žiniaraštis.
9.16e-1 Įsakymas dėl reprezentacinio renginio.
9.16e-2 Reprezentacijos išlaidų nurašymo akto 1 pavyzdys.
9.16e-3 Reprezentacijos išlaidų nurašymo akto 2 pavyzdys.

9.17 Susijusių asmenų sandoriai
9.17b. Asocijuotų asmenų sandorio vertės koregavimo suvestinė.
9.17c-1_Susijusių asmenų atmintinė.
9.17d_asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių apskaitos žiniaraštis.

9.18 Turto nurašymas
9.18b. Natūralios netekties nuostolių pripažinimo galimybių ir apribojimų suvestinė.
9.18d_Atsargų nurašymo apskaitos ir apmokestinimo žiniaraštis.
9.18e-1 Prekių nurašymo aktas.
9.18e-2 IT nurasymo aktas.

9.19 Kiti pelno mokesčio objektai
9.20 Pelno mokesčio deklaracijos parengimo darbinė lentelė.
9.21 Pelno mokesčio deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratoriui

10.1 Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str.
10.1b. Atvejų, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ir teikiamas
paslaugas pagal PVMĮ 96 str., suvestinė.
10.1d_IŠSKAITYTO PVM PAGAL PVMĮ 96 STR. APSKAITOS ŽINIARAŠTIS.
10.1e PVM sąskaita faktūra dėl esminio pagerinimo.
10.1e 2 PVM sąskaita faktūra dėl statybos darbų.

10.2 Laikinai išvežamų iš LT prekių žurnalai (privalomi).
10.2d-1_Išvežtinų iš Lietuvos prekių apdoroti registravimo žurnalo šablonas.
10.2d-2_Išvežtinų iš Lietuvos ir ES valstybėje laikinai naudojamų paslaugoms teikti prekių registravimo
žurnalo šablonas.
10.2d-3_Ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui į kitą ES valstybę išvežamų prekių registravimo
žurnalo šablonas.

10.3 Laikinai įvežamų į LT prekių žurnalai (privalomi).
10.3d-1 Į šalies teritoriją atgabentų prekių ir suteiktų paslaugų žurnalo šablonas.
10.3d-2 Į šalies teritoriją atgabentų prekių ir suteiktų paslaugų ir sunaudotų prekių žurnalo šablonas.

10.4 MARŽOS schema
10.4-1b_Naudotų prekių PVM apmokestinimui maržos schemos taikymo SUVESTINĖ.
10.4-2b_Turizmo paslaugų PVM apmokestinimui maržos schemos taikymo galimybių ir ribojimų
SUVESTINĖ.
10.4d_Prekių pardavėjo pirkimų - pardavimų žurnalo šablonas.

10.5 Mišri veikla
10.5b PVM atskaitos mišrios veiklos atveju galimybių ir ribojimų suvestinė.
10.5d-1 Bendrosios paskirties pirkimo (importo) PVM apskaitos žiniaraštis.
10.5d-2 ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus, žiniaraštis.
10.5d-3 Ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 10 metų, žiniaraštis.
10.5d-4 Metinės PVM deklaracijos parengimo žiniaraštis.
10.5e-1 Mišri veikla prašymas.

10.6 Paslaugų įsigijimas iš užsienio
10.6b Iš užsienio asmenų įsigytų paslaugų apmokestinimo PVM suvestinė.
10.6c_1 priedas paslaugų teikimo vietos nustatymas.
10.6d_1 Įsigytų paslaugų iš užsienio asmenų apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas PVM
mokėtojui.
10.6d_2 Įsigytų paslaugų iš užsienio asmenų apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas ne PVM
mokėtojui.

10.7 Prekių įsigijimas iš ES valstybių
10.7b_Prekių įsigijimas_iš_ES valstybių SUVESTINĖ.
10.7d_Įsigytų prekių iš ES valstybių apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas.

10.8 Prekių/paslaugų pardavimas ES pirkėjams
10.8b Prekių paslaugų pardavimas ES pirkėjams SUVESTINĖ.
10.8d Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į ES valstybes nares apskaitos žiniaraštis ŠABLONAS.

10.9 PVM atskaitos tikslinimas
10.9b_PVM atskaitos tikslinimas SUVESTINE.
10.9d_1_IMT_PVM atskaitos tikslinimas dėl turto naudojimo paskirties pasikeitimo apskaitos žiniaraštis.
10.9d_2_IMT_PVM atskaitos tikslinimas dėl išregistravimo apskaitos žiniaraštis.
10.9e-1_Buhalterinė pažyma.
10.9e-2_Prekių nurašymo aktas.

10.10 PVM sąskaitų faktūrų registrai (privalomi)
10.10b. PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir jų duomenų teikimo VMI nuo 2016 10 01 išaiškinimų
suvestinė.
10.10c. 1 priedas PVM sąskaitų faktūrų registrai.
10.10c–2 priedas Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros rekvizitai.
10.10c–3 priedas Kreditinių ir debetinių PVM sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai.
10.10c-4 Dažniausiai pasitaikančios nuorodos PVM sąskaitoe faktūrose.

10.11 Prekių ES žurnalai
10.11b. Prekių pristatymo į kitą ES valstybę narę, kad jos būtų pateiktos pagal pareikalavimą, apskaitos ir
apmokestinimo reikalavimų suvestinė.
10.11d-1 Prekių, išvežtų į kitą ES valstybę narę, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, apskaitos
žurnalas.
10.11d-2 Prekių, pristatytų į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės.

10.12 Kiti PVM objektai

10.13 PVM deklaracijos parengimo darbinė lentelė

10.14. PVM deklaravimas ir pranešimai mokesčių administratoriui

11. Gyventojų pajamų mokestis
11.1 Automobilio naudojimas privatiems poreikiams.
11.1b. Automobilio naudojimo privatiems poreikiams tenkinti apskaitos ir apmokestinimo suvestinė.
11.1c. Apmokestinamosios vertės ir pardavimo PVM apskaičiavimas, kai automobilį gyventojas naudoja ir
asmeniniais tikslais.
11.1d. 2 Automobilio naudojimo privatiems poreikiams žiniarastis Šablonas.

11.2. Dividendai ir tantjemos.
11.2b. Fizinio asmens gautų dividendų ir tantjemų, išmokėtų LR vieneto, apmokestinimo suvestinė.
11.2d.–1 Dividendų apskaičiavimo, išmokėjimo ir apmokestinimo apskaitos žiniaraštis.
11.2d.–2 Tantjemų žiniaraščio šablonas.
11.2e Dividendai ir tantjemos protokolas.

11.3_Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams.
11.3b Dovanų ir prizų darbuotojams SUVESTINĖ.
11.3d Iteiktu darbuotojams dovanu žiniaraštis.
11.3e Dovanos įteikimo aktas.

11.4_Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams.
11.4b Dovanų ir prizų ne darbuotojams SUVESTINĖ.
11.4d1 Dovanos ir prizai žiniaraščio Šablonas.
11.4d2 Įteiktų dovanų žiniaraštis.
11.4e1 Dovanos ir prizai aktas.
11.4e2 Dovanos ir prizai aktas.

11.5 Draudimo įmokos darbuotojų naudai.
11.5b Įmokų darbuotojų naudai suvestinė.
11.5d Draudimo įmokų darbuotojo naudai apskaitos ir apmokestinimo žiniaraščio šablonas.
11.5e_Sutarties dėl mokėjimo pagal gyvybės draudimo sutartį šablonas.

11.6 Palūkanos.
11.6b. Fiziniams asmenims išmokėtų palūkanų pripažinimo, apmokestinimo ir deklaravimo suvestinė.
11.6d Palūkanų apskaitos ir apmokestinimo žiniaraštis.
11.6e Paskolos sutartis.

11.7 B klasės pajamos.
11_7b_B_klases pajamu suvestine.
11_7c B klases pajamos suvestines priedas.
11_7d-1_Gyventojams išmokėtų_B_kl_pajamų žiniaraštis.
11_7d-2_Išmokėtų_B_kl_pajamų kaupimo principu žiniaraštis.

11.9. Kiti GPM objektai.

11.10 Mėnesinės GPM deklaracijos GPM313 parengimo darbinė lentelė.

11.11. GPM deklaravimai ir pranešimai mokesčių administratoriui.

12. VSD ir PSD įmokos
12b. Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suvestinė.

13. Nekilnojamojo turto mokestis
13b NTM_apskaičiavimo SUVESTINĖ.
13d Nekilnojamojo turto apskaitos ir mokesčio apskaičiavimo žiniaraštis.

14. Aplinkos taršos mokestis
14.1b. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir deklaravimo suvestinė.
14.1c-1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai.
14.1c-2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai.
14.1c-3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koeficientai.
14.1d Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo žiniaraštis.

Praktiškai visus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, taip pat jų sutaupymo klausimus lengvai
išspręsite pasinaudoję išskirtine darbo priemone „Įmonės mokesčių byla“.

 Turinys. Spauskite atsisiųsti

Užsakymas
Pavadinimas Kaina Kiekis Pasirinkite
Įmonės mokesčių byla. Visa medžiaga. 2024 m.
Beviltiškos skolos. 2024 m.
Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams. 2024 m.
Finansinėje apskaitoje pripažinti atidėjiniai. 2024 m.
Įmonės gautų dividendų apmokestinimas. 2024 m.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 2024 m.
Investicinis projektas. 2024 m.
Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai. 2024 m.
KOMANDIRUOTĖS SĄNAUDOS. SPAUSDINIMUI. 2024 m.
Kvalifikacijos kėlimo ir mokymų sąnaudos. 2024 m.
Menamos pajamos. 2024 m.
Mokesčių sumos. 2024 m.
Nuostolių perkėlimas. 2024 m.
Nuostolių perdavimas ir perkėlimas. 2024 m.
Parama. 2024 m.
Įmonės pelno paskirstymas. Dividendų išmokėjimas ir apmokestinimas. 2024 m.
Reprezentacijos sąnaudos. 2024 m.
Susijusių asmenų sandoriai. 2024 m.
Turto nurašymas. 2024 m.
VISA PELNO MOKESČIO MEDŽIAGA. 2024 m.
Išskaitomas PVM pagal PVMĮ 96 str. 2024 m.
Laikinai įvežamų į Lietuvą prekių žurnalai (privalomi). 2024 m.
Laikinai išvežamų iš Lietuvos prekių žurnalai (privalomi). 2024 m.
Maržos schema. 2024 m.
Paslaugų įsigijimas iš užsienio. 2024 m.
Prekių įsigijimas iš ES valstybių. 2024 m.
Prekių / paslaugų pardavimas ES pirkėjams. 2024 m.
PVM atskaitos tikslinimas. 2024 m.
VISA PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO medžiaga. 2024 m.
Automobilio naudojimas privatiems poreikiams. 2024 m.
Dividendų ir tantjemų apmokestinimas. 2024 m.
Dovanos ir prizai, įteikti ne darbuotojams. 2024 m.
Dovanos ir prizai, įteikti darbuotojams ir jų šeimos nariams. 2024 m.
Draudimo įmokos darbuotojų naudai. 2024 m.
Palūkanos. 2024 m.
B klasės pajamos. 2024 m.
VISA GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO MEDŽIAGA. 2024 m.
Nekilnojamojo turto mokestis. 2024 m.
VSD ir PSD įmokos. 2024 m.
Į viršų