UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „MAŽOJI BENDRIJA: apskaita ir atskaitomybė, mokesčiai, teisė“

 

NAUDINGA IR NAUJIEMS, IR SENIAI DIRBANTIEMS ŠIOSE SRITYSE!

Nauja speciali PRAKTINĖ DARBO PRIEMONĖ visiems, tvarkantiems mažosios bendrijos apskaitą

Kaina: iki birželio 30 d – 147 € 197 € (su PVM).

*Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Šioje specialioje darbo priemonėje  PRAKTIŠKAI ir IŠSAMIAI aptarta:

• MB teisinio reglamentavimo ir veiklos ypatumai, vadovų atsakomybė.

• MB narių lėšų išėmimas, jų apskaita, apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai.

• MB finansinė apskaita – nuo apskaitos dokumentų surašymo iki jų registravimo sąskaitose ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimo. Itin daug praktinių situacijų.

• MB mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas. Išsamus mokestinių lengvatų sąrašas.

• MB naudojamų juridinių ir apskaitos dokumentų ir registrų pavyzdžiai, ŠABLONAI su jų naudojimo paaiškinimais. 

• Daug praktinių situacijų, 
apimančių MB teisinį reglamentavimą, dokumentavimą, registravimą apskaitoje ir apmokestinimo ypatumus.

***

Kartu su darbo priemone – apie 70 elektroninių mažajai bendrijai skirtų įvairių dokumentų šablonų! Jie parengti naudojant populiarias MS Word ir Excel programas, todėl juos lengvai pritaikysite savo poreikiams.

***

Susipažinkite ir su nauja specialia PRAKTINE DARBO PRIEMONE visiems, tvarkantiems uždarosios akcinės bendrovės apskaitą, – „UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ: apskaita ir atskaitomybė, mokesčiai, teisė“. Plačiau.

Taip pat rekomenduojame:

Nauja speciali PRAKTINĖ DARBO PRIEMONĖ visiems, tvarkantiems uždarosios akcinės bendrovės apskaitą

NAUDINGA IR NAUJIEMS, IR SENIAI DIRBANTIEMS ŠIOSE SRITYSE!

Kaina iki gegužės 31 d. – 145 € 217 € (su PVM). Plačiau

TURINYS
Įžanga: kaip dirbti su šia darbo priemone
Internete esančių šablonų sąrašas
 
1 skyrius. Mažosios bendrijos veiklos pagrindai
1.1.   Mažosios bendrijos narių ir vadovų pareigos bei teisės
1.1.1. Mažosios bendrijos narių teisės ir pareigos
1.1.2. Mažosios bendrijos vadovo teisės ir pareigos
1.2.   Mažosios bendrijos valdymas ir vadyba
1.2.1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas
1.2.2. Mažosios bendrijos atstovas
1.2.3. Mažosios bendrijos vadovas
1.2.4. Mažosios bendrijos vadyba
1.3.   Mažosios bendrijos veiklos rezultatai ir jų paskirstymas
1.3.1. Pelno paskirstymas avansu
1.3.2. Išmoka iš bendrijos asmeniniams poreikiams tenkinti
1.3.3. Mažosios bendrijos pelno dalis už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį
 
2 skyrius. Mažosios bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymo bendrieji reikalavimai
2.1.   Svarbiausių apskaitos tvarkymą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų apžvalga
2.2.   Įmonės vidaus reglamentai
2.3.   Apskaitos dokumentams ir registrams taikomi reikalavimai
2.3.1. Apskaitos dokumentams taikomi reikalavimai
2.3.2. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose
2.3.3. Apskaitos registrams taikomi reikalavimai
2.3.4. Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimas
2.4.   Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje ir sąskaitų planas
2.5.   Vadybos ir kaštų apskaitos esmė
2.6.   Apskaitą tvarkančių įmonių samdymas: esmė, privalumai, sutartys, atsakomybė
2.7.   Asmens duomenų apsauga įmonėje
 
3 skyrius. Finansinių ataskaitų rinkiniai
3.1.   Finansinių ataskaitų rinkiniui keliami reikalavimai
3.2.   Finansinių ataskaitų rinkinių turinys
3.3.   Svarbiausi kontroliuotini finansinių ataskaitų rodikliai
3.4.   Finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir skelbimas
 
4 skyrius. Ilgalaikis materialusis turtas
4.1.   Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir įvertinimas
4.1.1.   Ilgalaikio turto pripažinimas
4.1.2.   Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas
4.2.   Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas
4.2.1.   Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje
4.2.2.   Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia
4.2.3.   Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo (finansinės nuomos) būdu
4.3.   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimas
4.3.1.   Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė
4.3.2.   Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai
4.3.3.   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo laikotarpis
4.3.4.   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo apribojimai
4.3.5.   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo registravimas apskaitoje
4.4.   Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo ir remonto išlaidos
4.4.1.   Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos
4.4.2.   Ilgalaikio materialiojo turto tobulinimo ir remonto išlaidos
4.5.   Ilgalaikio turto perleidimas ir nurašymas
4.5.1.   Ilgalaikio turto likvidavimas
4.5.2.   Ilgalaikio turto netekimas
4.5.3.   Ilgalaikio turto perleidimas
4.6.   Mažaverčio turto apskaita
 
5 skyrius. Ilgalaikis nematerialusis turtas
5.1.   Nematerialiojo turto pripažinimas ir grupavimas
5.1.1.   Nematerialiojo turto pripažinimas
5.1.2.   Nematerialiojo turto grupavimas
5.2.   Nematerialiojo turto įsigijimas
5.2.1.   Nematerialiojo turto registravimas apskaitoje
5.2.2.   Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
5.2.3.   Nematerialiojo turto pasigaminimas (sukūrimas)
5.2.4.   Nematerialiojo turto naudojimo pradžia
5.2.5.   Nematerialiojo turto eksploatacija ir tobulinimas
5.3.   Nematerialiojo turto amortizacijos apskaičiavimas
5.4.   Nematerialiojo turto nurašymas
 
6 skyrius. Atsargų apskaita
6.1.   Atsargų pripažinimas ir įvertinimas
6.1.1.   Atsargų pripažinimas
6.1.2.   Atsargų grupavimas
6.1.3.   Atsargų įvertinimas
6.2.   Atsargų apskaitos būdai
6.2.1.   Nuolat apskaitomų atsargų būdas
6.2.2.   Periodiškai apskaitomų atsargų būdas
6.3.   Atsargų sunaudojimo ir pardavimo apskaita
6.4.   Atsargų pajamavimo ir perdavimo naudoti apskaitos organizavimas
6.4.1.   Atsargų apskaitos organizavimas
6.4.2.   Atsargų pajamavimo ir perdavimo naudoti dokumentavimas
6.5.   Atsargų apskaita gamybos veikloje
6.5.1.   Produkcijos pagaminimo savikainos apskaičiavimas
6.5.2.   Gamybos veiklos apskaitos dokumentai
 
7 skyrius. Pirkėjų skolų ir kitų gautinų sumų apskaita
7.1.   Gautinų sumų rūšys ir apskaita
7.1.1.   Pirkėjų skolų apskaita
7.1.2.   Pačios įmonės sumokėtų avansų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų apskaita
7.1.3.   Suteiktų paskolų apskaita
7.1.4.   Valiuta gautinų sumų apskaita
7.2.   Gautinų sumų suderinimas
7.3.   Abejotinos ir beviltiškos skolos
7.3.1.   Kontroliuotinų skolų apskaita
7.3.2.   Abejotinų skolų apskaita
7.3.3.   Beviltiškos skolos
 
8 skyrius. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita
8.1.   Atskaitingi asmenys ir atsiskaitymų su jais tvarka
8.1.1.   Atskaitingų asmenų paskyrimas
8.1.2.   Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka
8.1.3.   Atskaitingų asmenų ataskaitos
8.1.4.   Smulkiųjų pinigų naudojimo ir apskaitos sistema
8.2.   Komandiruotės išlaidų apskaita
8.2.1.   Komandiruotės įforminimas
8.2.2.   Komandiruotės išlaidų rūšys
8.2.3.   Komandiruotės išlaidų apmokėjimo tvarka
8.2.4.   Komandiruotės išlaidų užsienio valiuta apskaita
 
9 skyrius. Pinigų apskaita
9.1.   Atsiskaitymų pinigais organizavimas įmonėje
9.2.   Pinigų banke apskaita
9.3.   Elektroniniai pinigai
9.4.   Pinigų apskaita įmonės kasoje
9.4.1.   Kasos darbo organizavimas
9.4.2.   Kasos dokumentai
9.4.3.   Kasos knyga
9.4.4.   Kasos operacijos užsienio valiuta
9.5.   Elektroninių kasos aparatų naudojimo ypatumai
9.6.   Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimas
 
10 skyrius. Mažosios bendrijos narių įnašai ir pelno paskirstymas
10.1. Narių įnašų į MB apskaita
10.2. Mažosios bendrijos narių gaunamų išmokų apskaita ir apmokestinimas
10.3. Mažosios bendrijos pelno paskirstymas
 
11 skyrius. Dotacijų ir subsidijų apskaita
 
12 skyrius. Įmonės skolų apskaita
12.1. Įmonės skolų rūšys ir apskaita
12.1.1 Įsipareigojimų tiekėjams apskaita
12.1.2. Gautų paskolų apskaita
12.1.3. Užsienio valiuta mokėtinų sumų apskaita
12.2. Įmonės skolų suderinimas
 
13 skyrius. Darbo ir jiems prilyginti santykiai
13.1. Darbuotojų įdarbinimas ir atleidimas iš darbo
13.1.1. Darbo sutartis ir darbo sutarties sąlygos
13.1.2. Darbo sutarčių rūšys
13.1.3. Darbo sutarties sudarymas
13.2. Darbo laiko apskaita
13.2.1. Darbo laiko norma
13.2.2. Darbo laiko režimas
13.2.3. Maksimali darbo laiko trukmė ir minimalus poilsio laikas
13.2.4. Darbo laiko planavimas
13.2.5. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų
13.2.6. Darbo laiko apskaitos dokumentai
13.3. Darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojams
13.3.1. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos
13.3.2. Bazinis darbo užmokestis
13.3.3. Darbo užmokesčio priedai, priemokos, premijos
13.3.4. Apmokėjimas, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų
13.3.5. Kitos išmokos ir kompensacijos
13.3.6. Vidutinis darbo užmokestis
13.4. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas
13.5. Darbuotojų atostogų apskaita
13.6. Darbo užmokesčio išmokėjimas
13.7. Mažosios bendrijos narių ir vadovų paslaugų sutartys
 
14 skyrius. Pajamų ir sąnaudų apskaita
14.1. Pajamų apskaita
14.1.1. Pajamų pripažinimas, įvertinimas ir grupavimas
14.1.2. Pardavimų apskaita
14.1.3. Nuolaidų, grąžinimų, nukainojimų apskaita
14.1.4. Pardavimų dokumentavimas
14.2. Sąnaudų apskaita
14.2.1. Sąnaudų pripažinimas
 14.2.2. Pardavimo (parduotų prekių) savikaina
14.2.3. Sąnaudų dokumentavimas
 
15 skyrius. Mokesčių esmė, nomenklatūra ir bendrieji reikalavimai, taikomi jų apskaičiavimui
15.1. Mokesčių administravimas
15.2. PVM esmė ir apskaičiavimas
15.2.1. PVM mokėtojai ir objektas
15.2.2 PVM apskaičiavimo principai
15.2.3. Pardavimo PVM apskaičiavimas
15.2.4. Pirkimo PVM atskaita
15.2.5. PVM dokumentams taikomi reikalavimai
15.2.6. Ypatingi PVM apskaičiavimo atvejai
15.3. Pelno mokesčio esmė
15.4. Kiti svarbiausi įmonių mokami mokesčiai
15.4.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir VSD įmokos
15.4.2. Aplinkos taršos iš mobiliųjų šaltinių mokestis
15.4.3. Nekilnojamojo turto mokestis
15.5. Bendrieji reikalavimai, taikomi mokesčių deklaravimui
15.5.1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaravimas
15.5.2. Pelno mokesčio deklaravimas
15.5.3. Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas
15.5.4. Valstybinio socialinio draudimo įmokų deklaravimas
15.5.5. Aplinkos taršos iš mobiliųjų šaltinių mokesčio deklaravimas
15.5.6. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimas
15.6. Mokesčių lengvatų nomenklatūros suvestinė
 
16 skyrius. Kaštų apskaita ir produktų savikainos kalkuliavimas
16.1. Produktų savikainos rodikliai ir jų sudėtis
16.2. Išlaidų apskaita ir jų įskaičiavimas į produktų savikainą
16.3. Produktų savikainos kalkuliavimo būdai
16.3.1. Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas
16.3.2. Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai
16.3.3. Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai
16.4. Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas
16.4.1. Gretutinių produktų savikainos apskaičiavimas
16.4.2. Šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas
 
17 skyrius. Apskaitos proceso pabaigos procedūros
17.1. Inventorizacija
17.1.1. Inventorizacijos organizavimas
17.1.2. Inventorizacijos atlikimas
17.1.3. Inventorizacijos dokumentai
17.1.4. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje
17.2. Sąskaitų uždarymas ir parengimas naujam ataskaitiniam laikotarpiui
 
18 skyrius. Svarbiausios įmonių sudaromų sutarčių nuostatos
18.1. Sutarties sudarymas
18.1.1. Sutarčių rūšys
18.1.2. Oferta ir akceptas
18.1.3. Standartinės sutarčių sąlygos
18.2. Sutarties forma ir turinys
18.2.1. Sutarties forma
18.2.2. Privalomas sutarties registravimas
18.2.3. Sutarties turinys
18.3. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės
18.4. Sutarčių pabaiga
18.5. Sutarčių rūšys
18.5.1. Pirkimo–pardavimo sutartis
18.5.2. Nuomos sutartis
18.5.3. Panaudos sutartis
18.5.4. Rangos sutartis
18.5.5. Paslaugų sutartis
 
19 skyrius. Atsakomybė už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkymą ir mokesčių apskaičiavimą
19.1. Teisės pažeidimas ir atsakomybė
19.2. Administracinė atsakomybė
19.3. Baudžiamoji atsakomybė
19.4. Darbuotojų atsakomybė
19.4.1. Atsakomybė už darbo pareigų pažeidimą
19.4.2. Darbuotojų materialinė atsakomybė
Rodyklė
 
Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti
IŠTRAUKA
Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
Į viršų