UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Knyga „BUHALTERINĖ APSKAITA“ kartu su užduotimis ir jų sprendiniais (9 laida).

 

Kiekvienam, kam reikalingos buhalterinės apskaitos žinios!
Buhalterinės literatūros bestseleris! 
Devynių laidų knygos tiražas jau daugiau nei 35 000 egzempliorių!
Apimtis spausdinto leidinio su lydinčia knyga apie 950 psl.

Kaina: iki birželio 30 d. – 115  140 € (su PVM).

***

Knyga skirta norintiems įgyti tvirtus buhalterinės apskaitos pagrindus. Ji bus naudinga ir dirbantiems buhalterinį darbą bei siekiantiems praplėsti ar pagilinti turimas žinias. Taip pat tiems, kurie nori parengti sau padėjėją. Su knyga buhalterinės apskaitos esmę pavyks išaiškinti žymiai greičiau ir sistemiškiau.
Knygoje nagrinėjama ne tik finansinė, bet ir menedžmento apskaita. Ji, literatūroje lietuvių kalba niekur kitus išsamiai nagrinėjama. Mokymąsi palengvina intarpuose pateikiamos praktinės situacijos bei ištraukos iš kitų leidinių. Kiekvieno skyriaus pabaigoje įdėti apibendrinimai. 
Nagrinėjamus klausimus suvokti padės įvairios praktinės situacijos bei kontrolinės užduotys. Kartu pateikiami užduočių sprendiniai su komentarais. Tam skirta atskira knyga - „Užduotys ir jų sprendiniai“.

• Vienintelė knyga, kurioje išsamiai nagrinėjama visa buhalterinė apskaita – nuo DOKUMENTŲ SURAŠYMO, iki finansinių ataskaitų parengimo.
• Gausu praktinių pavyzdžių ir intarpų, iliustruojančių nagrinėjamą klausimą, bei apibendrinimų, padedančių geriau įsiminti išmoktas temas.
• Buhalterių pripažinimą pelniusi knyga leidžiama nuo 1996 m., bendras tiražas –  35 000 egz.

Knygos autoriai:
Gerai žinomas buhalterinės apskaitos specialistas - docentas, socialinių mokslų daktaras, auditorius Gediminas Kalčinskas ir doc. dr. Rūta Kalčinskaitė-Klimaitienė.

TURINYS

Pra­tar­mė

Pirmoji da­lis. bendroji apskaitos ir ATSKAITOMYBĖS samprata

1 sky­rius. ESMINIAI BUHALTERINĖS APSKAITOS BRUOŽAI

1.1. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos moks­lo ir prak­ti­nės veik­los struk­tū­ra

1.2. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos raidos ap­žval­ga

1.3. Finansinės ap­skai­tos in­for­ma­ci­jos es­mė

1.3.1. Ap­skai­tos in­for­ma­ci­jos var­to­to­jai

1.3.2. Finansinės ap­skai­ti­nės in­for­ma­ci­jos rei­ka­la­vi­mai

1.3.3. Terminų reikšmė jų vartojimo kontekste

1.4. Finansinės ap­skai­tos reg­la­men­ta­vi­mas

1.5. Buhalterio pro­fe­si­ja ir jai ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai

1.5.1. Apskaitos darbuotojams keliami etiniai reikalavimai

1.5.2. Įmonės vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens teisinė atsakomybė.

1.6. Ben­drie­ji ap­skai­tos prin­ci­pai

1.7. Svar­biau­si ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nių as­me­nų bruo­žai

2 sky­rius. FINANSINIŲ ataskaitų Rinkiniai

2.1. Finansinių ataskaitų samprata

2.1.1. Įmo­nių ataskaitų rūšys

2.1.2. Metinės ataskaitos sudėtis

2.1.3. Finansinių ataskaitų rinkinio skelbimo principai

2.2. Fun­da­men­ti­nė ap­skai­tos ly­gy­bė

2.3. Svarbiausi finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti rodikliai ir jų paaiškinimas

2.3.1. Ba­lan­sas

2.3.2. Pel­no (nuos­to­lių) ata­skai­ta

2.3.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ata­skai­ta

2.3.4. Pi­ni­gų srau­tų ata­skai­ta

2.3.5. Aiš­ki­na­mo­jo raš­to su­dė­tis ir tu­ri­nys

2.3.6. Labai mažų ir mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai

2.4. Metinių finansinių ataskaitų for­mų tar­pu­sa­vio ­ry­šys

2.5. Metinių finansinių ataskaitų rodiklių analizės samprata

3 sky­rius. APSKAITOS PROCESAS IR JO ORGANIZAVIMAS

3.1. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos or­ga­ni­za­vi­mas laikantis ap­skai­tos politikos

3.2. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos są­skai­tos ir dve­jy­bi­nis įra­šas

3.2.1. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos są­skai­tos

3.2.2. Dve­jy­bi­nis įra­šas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos są­skai­to­se

3.3. Są­skai­tų pla­nas

3.3.1. Pa­vyz­di­nio są­skai­tų pla­no struk­tū­ra

3.3.2. Są­skai­tų pla­nas ir jo tai­ky­mas įmo­nė­se

3.4. Ap­skai­tos pro­ce­so nuo­sek­lu­mas

3.4.1. Ūki­nių ope­ra­ci­jų fik­sa­vi­mas pir­mi­niuo­se do­ku­men­tuo­se

3.4.2. Ope­ra­ci­jų re­gist­ra­vi­mas žur­na­luo­se ir sąskaitose

3.4.3. Kaupimai apskaitoje ir sąskaitų koregavimai

3.4.4. Rekomenduojamas in­ven­to­ri­za­ci­jos at­li­ki­mas ir jos re­zul­ta­tų įfor­mi­ni­mas

3.4.5. Dar­bi­nė at­skai­to­my­bės len­te­lė

3.4.6. Są­skai­tų už­da­ry­mas ir jų pa­ren­gi­mas nau­jam ata­skai­ti­niam lai­ko­tar­piui

3.5. Buhalterinės apskaitos procedūros, atliekamos finansiniams metams pasibaigus

3.5.1. Poataskaitiniai įvy­kiai ir jų at­spin­dė­ji­mas finansinių ataskaitų rinkiniuose

3.5.2. Apgaulių atspindėjimas ir klaidų taisymas

Ant­ro­ji da­lis. FINANSINĖ APSKAITA

4 sky­rius. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA

4.1. Bendros žinios apie pajamų uždirbimą ir sąnaudų patyrimą

4.2. Pardavimo pajamų pripažinimas ir jų apskaita

4.2.1. Bendrosios pardavimo pajamų pripažinimo finansinėje apskaitoje taisyklės

4.2.2. Parduoti skirtų atsargų apskaitos modeliai

4.2.3. Kai kurie pajamų pripažinimo atvejai

4.2.4. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita

4.3. Su pardavimais susijusių sąnaudų pripažinimas ir jų apskaita

4.3.1. Bendrosios sąnaudų pripažinimo finansinėje apskaitoje taisyklės

4.3.2. Parduotų prekių savikainos rodiklio apskaičiavimas ir apskaita

4.3.3. Kai kurie sąnaudų pripažinimo atvejai

4.3.4. Grynuosius pirkimus koreguojančių veiksnių apskaita

5 sky­rius. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

5.1. Il­ga­lai­kio tur­to es­mė ir rū­šys

5.2. Ilgalaikio ne­ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta

5.3. Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to ap­skai­ta

5.3.1. Įsi­gy­ja­mo ir tu­ri­mo il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to įvertinimas ir vėlesnė jo ap­skai­ta

5.3.2. Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­si­dė­vė­ji­mo ir nu­si­dė­vė­ji­mo są­nau­dų ap­skai­ta

5.3.3. Il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nurašymo ir praradimų ap­skai­ta

5.3.4. Turto įsigijimas ir perleidimas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis

5.4. Il­ga­lai­kio fi­nan­si­nio tur­to esmė ir sudėtis

6 sky­rius. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA

6.1. Trum­pa­lai­kio tur­to es­mė ir rūšys

6.2. At­sar­gų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse

6.3. Piniginio turto apskaita

6.3.1. Pinigų judėjimo kasoje ir sąskaitose banke apskaita

6.3.2. Nedokumentuoto pinigų judėjimo apskaita

6.3.3. Valiutinių sąskaitų likučių perkainojimai ir valiutos pirkimai

6.3.4. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita

6.4. Trumpalaikių skolų įmonei ap­skai­ta

6.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų apskaita

7 sky­rius. NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

7.1. Įmo­nės nuosavo kapitalo ir įsi­pa­rei­go­ji­mų es­mė

7.1.1. Ak­ci­nės nuo­sa­vy­bės sam­pra­ta

7.1.2. Įmo­nės ka­pi­ta­lo su­dė­tis

7.1.3. Ak­ci­jų rū­šys

7.2. Uždirb­to pel­no (pa­tir­tų nuos­to­lių) ap­skai­čia­vi­mas ir pa­skirs­ty­mas

7.2.1. Uždirb­to pel­no pa­skirs­ty­mo ir pa­tir­tų nuos­to­lių padengimo sam­pra­ta

7.2.2. Uždirb­to pel­no ir pa­tir­tų nuos­to­lių re­gist­ra­vimas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos są­skai­to­se

7.3. Ka­pi­ta­lo ir re­zer­vų ap­skai­ta

7.3.1. Ka­pi­ta­lo ap­skai­ta

7.3.2. Re­zer­vų ap­skai­ta

7.4. Dotacijų ir subsidijų apskaita

7.5. Atidėjinių ap­skai­ta

7.6. Įmo­nės mokėtinų sko­lų ir kitų įsi­pa­rei­go­ji­mų ap­skai­ta

7.6.1. Įmo­nės mokėtinų sko­lų ir kitų įsi­pa­rei­go­ji­mų registravimas buhalterinės apskaitos sąskaitose

7.6.2. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita

7.7. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų apskaita

Trečioji da­lis. MOKESČIŲ PAGRINDAI

8 sky­rius. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA

8.1. Mokesčių vadyba įmonėje

8.2. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų mokami mokesčiai, mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos

9 skyrius. MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR JŲ APSKAITOS DERINIMAS SU FINANSINE APSKAITA

9.1. Skirtumai tarp finan­si­nės ir mo­kes­ti­nės ap­skai­tos bei at­skai­to­my­bės: es­mė ir prie­žas­tys

9.2. Apskaitinio ir apmokestinamojo pelno nuolatinių ir laikinųjų skirtumų finansinė ap­skai­ta

9.3. Netiesioginių mokesčių apskaita

Ketvirtoji da­lis. VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS PAGRINDAI

10 sky­rius. Vadybos ir kaštų apskaitos procesas ir jo organizavimas

10.1. Įmonių vadybos sistemos ir jų formos

10.2. Ap­skai­ta pa­gal at­sa­ko­my­bės cen­trus

10.3. Vadybos ir kaštų ap­skai­tos bendrieji įgyvendinimo principai

10.4. Vadybos ir kaštų ap­skai­to­je tai­ko­mi ma­tai

10.5. Fi­nan­si­nė ir me­nedž­men­to ap­skai­ta įmo­nių va­dy­bos sis­te­mo­je

11 sky­rius. Kaštų apskaitos rodikliai

11.1. Kaštų apskaitos sąvokos

11.2. Kaštų priklausomybė nuo kintamos gamybos apimties

11.3. Kaštų rodiklių panaudojimas, priimant vadybos sprendimus

12 sky­rius. Produktų savikainos kalkuliavimo pagrindai

12.1. Produktų savikainos kalkuliavimo esmė

12.2. Pa­grin­di­niai produktų sa­vi­kai­nos kal­ku­lia­vi­mo me­to­dai

12.3. Įmo­nės biu­dže­tų sis­te­ma

12.4. Vi­di­nės at­skai­to­my­bės sis­te­ma

Dalykinė rodyklė

Knygos turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

***

Pra­tar­mė

Pirmoji da­lis. Bendroji apskaitos ir ATSKAITOMYBĖS samprata

1 sky­rius. ESMINIAI BUHALTERINĖS APSKAITOS BRUOŽAI

1 skyriaus kontroliniai klausimai

Atsakymai į 1 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 1 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

2 sky­rius. FINANSINiŲ ataskaitų Rinkiniai

2 skyriaus kontroliniai klausimai

2 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 2 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 2 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

2 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

3 sky­rius. APSKAITOS PROCESAS IR JO ORGANIZAVIMAS

3 skyriaus kontroliniai klausimai

3 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 3 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 3 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

3 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

Antroji da­lis. FINANSINĖS APSKAITOS PAGRINDAI

4 sky­rius. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA

4 skyriaus kontroliniai klausimai

4 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 4 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 4 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

4 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

5 sky­rius. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

5 skyriaus kontroliniai klausimai

5 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 5 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 5 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

5 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

6 sky­rius. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA

6 skyriaus kontroliniai klausimai

6 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 6 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 6 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

6 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

7 sky­rius. NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

7 skyriaus kontroliniai klausimai

7 skyriaus kontroliniai pratimai

Atsakymai į 7 skyriaus kontrolinius klausimus

Atsakymų į 7 skyriaus kontrolinius klausimus komentarai

7 skyriaus kontrolinių pratimų sprendiniai

Trečioji da­lis. MOKESČIŲ PAGRINDAI

3 dalies kontroliniai klausimai

Atsakymai į 3 dalies kontrolinius klausimus

Atsakymų į 3 dalies kontrolinius klausimus komentarai

Ketvirtoji da­lis.  BUHALTERINĖS VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) APSKAITOS PAGRINDAI

4 dalies kontroliniai klausimai

Atsakymai į 4 dalies kontrolinius klausimus

Knygos turinys. Užduotys ir jų sprendiniai (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA

Knygos rodyklė (pdf). Spauskite atsisiųti

Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti 

Į viršų