UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Knyga „BUHALTERINĖS APSKAITOS ŽINYNAS“.

 
Visa buhalterinė apskaita – viename leidinyje!
Apimtis spausdinto dvitomio leidinio apie 1 400 psl.
Abiejų tomų kaina: iki birželio 30 d– 183 € 275  (su PVM).
Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

• Apžvelgiami pagrindiniai apskaitos organizavimo elementai: apskaitos dokumentai ir registrai, jiems keliami reikalavimai, saugojimo tvarka, sąskaitų plano sudarymo principai, apskaitos politika, inventorizacija, buhalterio atsakomybė bei jos realizavimo būdai ir kiti.

• Pateikiama praktinių patarimų ir rekomendacijų, padedančių tinkamai vesti įmonės apskaitą, dokumentuoti kasdienes operacijas, atlikti kitus kasdienius darbus.
• Nagrinėjamos sudėtingesnės ūkinės operacijos: klaidų taisymas, turto perkainojimas, abejotinų skolų nurašymas, atidėtojo pelno mokesčio apskaita, atidėjinių ir kaupimų sudarymas, įvairūs duomenų tikslinimo būdai, nuolaidų ir nukainojimo operacijos ir panašiai.

• Gausu praktinių pavyzdžių su išsamiomis sąskaitų korespondencijomis.
• Nuosekliai aptariama ilgalaikio ir trumpalaikio turto, skolų, kapitalo, darbo užmokesčio, pajamų ir sąnaudų apskaita.

• Atskira žinyno dalis skirta menedžmento apskaitai ir savikainos kalkuliavimui aptarti.

„Buhalterinės apskaitos žinynas“ daugiausia skirtas įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal Verslo apskaitos standartus, taigi pirmiausia (uždarosioms) akcinėms bendrovėms bei individualioms įmonėms. Vis dėlto daugeliu jo nuostatų sėkmingai galės pasinaudoti ne tik mažosios ir ūkinės bendrijos, bet ir valstybinės bei savivaldybių įmonės, pelno nesiekiantys vienetai ir viešojo sektoriaus subjektai, juolab kad daugelio pastarųjų teisinių formų vienetams iki šiol nėra parengtų tokios apimties metodinių priemonių kaip „Buhalterinės apskaitos žinynas“.

Dvitomio leidinio turinys labai platus – jį sudaro penkios didelės dalys, suskirstytos į beveik trisdešimt skyrių.
Pirmoji dalis skirta bendriesiems verslo ir buhalterinės apskaitos klausimams: įvairių teisinių formų įmonių ypatumams aptarti, supažindinti su egzistuojančiomis buhalterinės apskaitos rūšimis ir skirtingais jos modeliais, apskaitos informacijai keliamiems reikalavimams ir jos naudingumo didinimo galimybėms nagrinėti. Čia aptariami ir buhalterinės apskaitos reglamentavimo dalykai, pradedant bendraisiais apskaitos principais, norminiais teisės aktais bei kitais valdžios institucijų leidžiamais reglamentais ir baigiant pačios įmonės rengiama buhalterinės apskaitos ir mokesčių politika.

Antroji žinyno dalis skirta buhalterinės apskaitos organizavimui. Ji pradedama rekomendacijomis individualiems įmonių sąskaitų planams parengti ir jų funkcionalumui gerinti, tam panaudojant įvairių rūšių sąskaitas, taip pat aptariant retai buhalterinės apskaitos metodinėje literatūroje tyrinėjamas finansinės mokesčių apskaitai bei vadybos ir kaštų buhalterinei apskaitai skirtas sąskaitas. Antrojoje žinyno dalyje nagrinėjama buhalterinės apskaitos dokumentų bei registrų sistema, apžvelgiami privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai ir jų surašymo taisyklės, aptariama prarastų dokumentų atkūrimo tvarka, taip pat nagrinėjami dokumentų tvarkymui ir apskaitai taikomi reikalavimai, jų archyvavimas ir naikinimas. Aptariami ir klaidų taisymo apskaitos dokumentuose bei registruose būdai, nemažai dėmesio skirta atsakomybei buhalterinės apskaitos srityje, ypač apskaitos darbuotojų atsakomybei apibūdinti ir jos skirstymo būdams aptarti. Nagrinėjamos visos atsakomybės rūšys: baudžiamoji, administracinė, drausminė, materialinė ir civilinė. Antroji dalis baigiama apskaitos darbuotojų ir auditorių profesinės etikos reikalavimais.

Didžiausia yra trečioji žinyno dalis, skirta finansinei apskaitai ir atskaitomybei. Ši dalis pradedama parengiamaisiais finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo darbais: kasmetine inventorizacija ir jos rezultatų registravimu apskaitoje, buhalterinių sąskaitų koregavimais, darbinių atskaitomybių lentelių parengimu, sąskaitų uždarymu bei poataskaitinių įvykių registravimu. Tuomet apžvelgiami įvairūs finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų sudarymo reikalavimai, kūrybinės finansinės buhalterinės apskaitos elementų taikymo galimybės. Išsamiai nagrinėjamas kiekvienas finansinės ataskaitos straipsnis, aptariami duomenų pateikimui jame keliami reikalavimai ir konsoliduotųjų bei tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo ypatumai.

Tolesni trečiosios dalies skyriai skirti atskiriems apskaitos barams. Jie aptariami taip, kaip įmonėse dažniausiai organizuojama turto bei nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita: ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtasatsargos, vertybiniai popieriai ir kitos finansinės priemonėsdebitorinės skolospinigai bei atsiskaitymainuosavas kapitalasdotacijoskreditoriniai įsipareigojimaidarbo užmokestispajamos ir sąnaudoslizingo ir nuomos bei valiutinės operacijos.

Kiekvienas šis skyrius baigiamas specialiu poskyriu, kuriame pateikiamos rekomendacijos, ką ir kaip iš aptariamų objektų tikslinga reglamentuoti įmonės buhalterinės apskaitos politikoje, kokie informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte reikalavimai.

Ketvirtoji žinyno dalis skirta vadybos ir kaštų buhalterinei apskaitai. Joje nagrinėjami svarbiausi kaštų tipai ir rodikliai, naujausios biudžetų sudarymo metodikos, įvairūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai. Pateikiamos kaštų apskaitai skirtų buhalterinių sąskaitų planų sudarymo rekomendacijos.

Penktoje žinyno dalyje nagrinėjama finansinė mokesčių apskaita. Žinyne sąmoningai nekomentuojamos dažnai besikeičiančios mokesčių apskaičiavimo taisyklės, o aptariami būdai, kaip buhalterinių sąskaitų sistemoje galima kaupti pelno ir kitiems mokesčiams apskaičiuoti reikalingą informaciją. Supažindinama su atidėtųjų mokesčių turto bei įsipareigojimų kategorijomis.

TURINYS

I TOMAS

Pratarmė

I dalis. BENDROJI DALIS

1 skyrius. Buhalterinės apskaitos objektai ir jos struktūra

1.1. Juridinių asmenų rūšys ir svarbiausi jų bruožai

1.1.1. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

1.1.2. Mažoji bendrija

1.1.3 Individuali įmonė

1.1.4. Ūkinės (tikrosios ir komanditinės) bendrijos

1.1.5. Viešoji įstaiga

1.1.6. Valstybės ir savivaldybės įmonės

1.1.7. Kooperatinė bendrovė

1.1.8. Asociacija

1.1.9. Žemės ūkio bendrovės

1.2. Apskaitos informacijos esmė

1.2.1. Apskaitos informacija įmonių vadybos sistemoje

1.2.2. Apskaitos informacijos formavimo esmė ir jos įvertinimas

1.3. Buhalterinės apskaitos rūšys ir atmainos

1.3.1. Apskaita įmonių vadybos sistemoje ir jos vidinė struktūra

1.3.2. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai

1.3.3. Buhalterinei apskaitai keliami reikalavimai

1.3.4. Buhalterinės apskaitos atmainos ir modeliai

1.3.5. Finansinės ir menedžmento buhalterinės apskaitos santykis

1.3.6. Apskaitos darbuotojų profesija

2 skyrius. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas

2.1. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų esmė ir turinys

2.1.1. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų esmė

2.1.2. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų turinys

2.2. Buhalterinės apskaitos reglamentavimo sistema

2.2.1. Bendroji teisės aktų sistemos apžvalga

2.2.2. Teisės aktų įsigaliojimo tvarka ir teisės aktų struktūra

2.2.3. Tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, santykis

3 skyrius. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių politika

3.1. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo politikos sudėtis

3.1.1. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo politikos esmė ir paskirtis

3.1.2. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo politikos turinys ir jos formavimas

3.2. Įmonių buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos skelbimas ir jos keitimų įforminimas

3.2.1. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos įforminimas

3.2.2. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos atnaujinimas ir keitimas

 II dalis. BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

4 skyrius. Sąskaitų planas

4.1. Reikalavimai įmonės sąskaitų planui

4.2. Buhalterinės apskaitos sąskaitų rūšys

4.3. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų esmė

4.4. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano pavyzdys

5 skyrius. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai

5.1. Dokumentų rengimas

5.1.1. Bendrieji reikalavimai dokumentams ir rekvizitų juose išdėstymas

5.1.2. Apskaitos dokumentų pasirašymas

5.1.3. Apskaitos dokumentų papildymas trūkstamais rekvizitais

5.1.4. Dokumentų spausdinimas ir kopijų rengimas

5.2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita

5.2.1. Dokumentų registravimas ir dokumentacijos planas

5.2.2. Bylų sudarymas ir tvarkymas

5.3. Dingusių ar sugadintų apskaitos dokumentų atkūrimas

5.4. Apskaitos registrų rūšys ir jiems keliami reikalavimai

5.5. Ūkinių operacijų registravimo apskaitos registruose reikalavimai

5.6. Dokumentų ir registrų saugojimas ir naikinimas

6 skyrius. Apskaitos ir atskaitomybės klaidos bei jų taisymas

6.1. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose

6.2. Klaidų taisymas apskaitos registruose

6.3. Priedas. Dažniausios balanso sudarymo klaidos

7 skyrius. Apskaitos darbuotojų atsakomybė

7.1. Įmonės vadovų ir apskaitos darbuotojų atsakomybės santykis

7.2. Apskaitos darbuotojų baudžiamoji atsakomybė

7.2.1 Nusikaltimo sudėtis

7.2.2. Bausmė

7.2.3. Atskiros nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai veikos

7.3. Apskaitos darbuotojų administracinė atsakomybė

7.3.1. Administracinė nuobauda

7.3.2. Tam tikros veikos, už kurias buhalteriui gali kilti atsakomybė

7.4. Apskaitos darbuotojų drausminė atsakomybė

7.4.1. Atleidimas iš darbo

7.4.2. Darbdavio teisė neskirti premijos

7.5. Apskaitos darbuotojų materialinė atsakomybė

7.5.1. Materialinės atsakomybės rūšys

7.5.2. Padarytos žalos dydis ir jos išieškojimo tvarka

7.6. Apskaitos darbuotojų civilinė atsakomybė

7.6.1. Civilinės atsakomybės būtinosios sąlygos

7.6.2. Aplinkybės, kurioms esant civilinė atsakomybė netaikoma

7.6.3. Sutartinė civilinė atsakomybė

8 skyrius. Apskaitos specialistų ir auditorių profesinė etika

8.1. Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso struktūra ir pagrindiniai buhalteriams profesionalams keliami etikos reikalavimai

8.2. Samdomiems apskaitos specialistams kylančios grėsmės pažeisti pagrindinius etikos reikalavimus

8.3. Grėsmių samdomiems apskaitos darbuotojams pažeisti pagrindinius etikos reikalavimus mažinimo priemonės

8.4. Pavojingiausios versle dirbančių samdomų apskaitos darbuotojų veiklos sritys ir svarbiausios apsaugos priemonės, leidžiančios išvengti etikos principų pažeidimo

 III dalis. FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

9 skyrius. Parengiamieji finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti būtini darbai

9.1. Inventorizacija

9.1.1. Inventorizacijos rūšys ir bendrieji jų atlikimo reikalavimai

9.1.2. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas

9.1.3. Inventorizacijos rezultatų atvaizdavimas buhalterinės apskaitos sąskaitose

9.2. Sąskaitų koregavimai

9.2.1. Apskaitiniai įvertinimai

9.2.2. Sąskaitų koregavimai

9.2.3. Sąskaitų uždarymas

9.3. Poataskaitiniai įvykiai

9.3.1. Koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai

9.3.2. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai

9.4. Su finansine atskaitomybe susijusių procedūrų reglamentavimas apskaitos politikoje ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

10 skyrius. Finansinių ataskaitų rinkinys

10.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkiniams keliami reikalavimai

10.1.1. Metinės finansinės atskaitomybės subjektai

10.1.2. Finansinių ataskaitų rinkinių rūšys

10.1.3. Finansiniai metai

10.1.4. Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai

10.2. Kūrybinės finansinės apskaitos elementų taikymo finansinėje atskaitomybėje galimybės ir ribos

10.3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

10.3.1. Balansas

10.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita

10.3.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

10.3.4. Pinigų srautų ataskaita

10.3.5. Aiškinamasis raštas

10.4. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ypatumai

10.4.1. Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės subjektai

10.4.2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas

10.5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ypatumai

10.5.1. Tarpinių finansinių ataskaitų rengimo prievolė

10.5.2. Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymas

10.6. Metinio pranešimo rengimo ypatumai

10.6.1. Metinio pranešimo rengimo prievolė

10.6.2. Metinio pranešimo sudarymas

11 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

11.1. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas

11.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir grupavimas

11.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina

11.1.3. Ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė

11.1.4. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas

11.1.5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

11.2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija ir remontas

11.2.1. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija

11.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto remontas ir rekonstrukcija

11.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

11.3.1. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia ir nusidėvėjimo apskaičiavimas

11.3.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai

11.3.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

11.4. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas

11.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas

11.4.2. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas

11.4.3. Ilgalaikio materialiojo turto praradimas

11.5. Investicinio turto apskaitos ypatumai

11.5.1. Investicinio turto pripažinimas

11.5.2. Investicinio turto apskaita

11.6. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

12 skyrius. Nematerialiojo turto apskaita

12.1. Nematerialiojo turto įvertinimas

12.1.1. Nematerialiojo turto pripažinimas ir grupavimas

12.1.2. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje

12.1.3. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas

12.1.4. Nematerialiojo turto pasigaminimas (sukūrimas)

12.1.5. Mineralinių išteklių žvalgyba ir vertinimas

12.2. Nematerialiojo turto naudojimas ir amortizacija

12.2.1. Nematerialiojo turto eksploatacija ir tobulinimas

12.2.2. Nematerialiojo turto amortizacija

12.3. Nematerialiojo turto nurašymas

12.4. Nematerialiojo turto apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

Dalykinė rodyklė

II tomas

13 skyrius. Atsargų apskaita 

13.1. Atsargų pripažinimas ir įvertinimas

13.1.1. Atsargų pripažinimas

13.1.2. Atsargų įvertinimas

13.2. Atsargų sunaudojimo ir pardavimo apskaita

13.2.1. Atsargų įkainojimo būdai

13.2.2. Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai

13.3. Menkaverčio turto apskaitos ypatumai

13.4. Atsargų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

14 skyrius. Vertybiniai popieriai ir kitos finansinės priemonės

14.1. Vertybiniai popieriai, jų rūšys ir įvertinimas

14.1.1. Vertybinių popierių samprata ir jų rūšys

14.1.2. Investicijų į vertybinius popierius įvertinimas

14.2. Piniginiai vertybiniai popieriai

14.2.1. Investicijų į piniginius vertybinius popierius grupavimas finansinėje apskaitoje

14.2.2. Investicijų į iki išpirkimo termino laikomus piniginius vertybinius popierius apskaita

14.2.3. Investicijų į parduoti laikomus vertybinius popierius apskaita

14.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai

14.3.1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius grupavimas finansinėje apskaitoje

14.3.2. Investicijų į patronuojamųjų, asocijuotųjų ir bendrųjų įmonių akcijas apskaita

14.3.3. Investicijų į kitų įmonių akcijas apskaita

14.4. Išvestinės finansinės priemonės

14.4.1. Išvestinių finansinių priemonių samprata

14.4.2. Išvestinių finansinių priemonių grupavimas finansinės apskaitos tikslais

14.4.3. Išvestinių finansinių priemonių pirminis pripažinimas

14.4.4. Išvestinių finansinių priemonių apskaita

14.5. Investicijų į vertybinius popierius apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

15 skyrius. Debitorinių skolų apskaita

15.1. Debitorinių skolų pripažinimas ir įvertinimas

15.1.1. Debitorinių skolų pripažinimas ir grupavimas

15.1.2. Debitorinių skolų įvertinimas

15.1.3. Debitorinių skolų nurašymas

15.2. Debitorinių skolų amortizuotos savikainos apskaičiavimas

15.3. Abejotinų skolų apskaita

15.3.1. Kontroliuotinų ir abejotinų skolų apskaita

15.3.2. Abejotinų skolų įvertinimo metodai

15.4. Išankstinių apmokėjimų apskaita

15.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

15.5.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

15.5.2. Sukauptos pajamos

15.6. Debitorinių skolų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte 

16 skyrius. Pinigų ir atsiskaitymų apskaita

16.1. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais

16.1.1. Kasa ir kasos operacijos

16.1.2. Elektroniniai kasos aparatai

16.1.3. Kiti atsiskaitymų grynaisiais pinigais būdai

16.2. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais

16.3. Elektroniniai pinigai ir atsiskaitymo jais ypatumai

16.4. Pinigų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte 

17 skyrius. Nuosavas kapitalas

17.1. Įstatinis kapitalas ir jo apskaita

17.1.1. Įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo sam­pra­ta

17.1.2. Įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo for­ma­vi­mas

17.1.3. Įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo di­di­ni­mas

17.1.4. Įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo ma­ži­ni­mas

17.1.5. Ak­ci­nin­kų ap­skai­ta

17.1.6. Ak­ci­jų prie­dai

17.1.7. Sa­vos ak­ci­jos

17.2. Rezervai ir jų apskaita

17.2.1. Iš pelno formuojami rezervai

17.2.2. Per­kai­no­ji­mo re­zer­vas (re­zul­ta­tai)

17.3. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ir jo skirstymo apskaita

17.4. Nuosavo kapitalo apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte 

18 skyrius. Dotacijų apskaita

18.1. Dotacijų pripažinimas ir rūšys

18.2. Dotacijų panaudojimo apskaita

18.3. Dotacijų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

19 skyrius. Kreditorinių įsipareigojimų apskaita

19.1. Įmonės įsipareigojimų rūšys ir pripažinimas

19.1.1. Įsipareigojimų pripažinimas

19.1.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaita

19.2. Įprastinių įsipareigojimų apskaita

19.2.1. Įprastinių įsipareigojimų samprata ir grupavimas

19.2.2. Įprastinių įsipareigojimų įvertinimas pirminio pripažinimo metu

19.2.3. Įprastinių įsipareigojimų įvertinimas balanse

19.3. Atidėjinių formavimas ir apskaita

19.3.1. Atidėjinių pripažinimas

19.3.2. Atidėjinių įvertinimas ir apskaita

19.4. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

19.4.1. Sukauptos sąnaudos

19.4.2. Ateinančių laikotarpių pajamos

19.5. Kreditorinių įsipareigojimų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte 

20 skyrius. Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita

20.1. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos

20.1.1. Laikinė darbo apmokėjimo forma

20.1.2. Vienetinė darbo apmokėjimo forma

20.1.3. Minimalusis darbo užmokestis

20.1.4. Darbo užmokesčio struktūra

20.2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita

20.2.1. Darbo laiko apskaita

20.2.2. Darbo užmokesčio apskaičiavimo, esant normalioms darbo sąlygoms ir taikant skirtingas darbo apmokėjimo formas, pavyzdžiai

20.2.3. Apmokėjimas už viršvalandžius

20.2.4. Apmokėjimas už darbą naktį

20.2.5. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis

20.2.6. Darbo apmokėjimas esant sveikatai kenksmingų veiksnių

20.2.7. Išskaitos iš darbo užmokesčio

20.2.8. Darbo užmokesčio išmokėjimas

20.2.9. Darbo užmokesčio registravimas apskaitoje

20.3. Atostoginių apskaičiavimas ir apskaita

20.3.1. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas

20.3.2. Atostoginių apskaičiavimas

20.3.3. Atostoginių išmokėjimas

20.3.4. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas

20.3.5. Kaupimai atostoginiams

20.4. Darbo apmokėjimo apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

21 skyrius. Pajamų ir sąnaudų apskaita

 21.1. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

21.1.1. Pajamų ir sąnaudų grupavimas

21.1.2. Pajamų pripažinimas ir įvertinimas

21.1.3. Sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas

21.2. Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas

21.2.1. Prekių ir pagamintos produkcijos pardavimas

21.2.2. Trumpalaikių paslaugų teikimas

21.2.3. Gamybos išlaidų apskaitos ypatumai

21.2.4. Grąžinimų, nukainojimų ir nuolaidų apskaita

21.2.5. Pirkimo ir pardavimo operacijų dokumentavimas

21.3. Kitų pajamų ir sąnaudų pripažinimas

21.3.1. Komisinės prekybos apskaita

21.3.2. Prekių ir paslaugų mainų apskaita

21.3.3. Dovanų kuponų, kortelių ir elektroninių bilietų apskaita

21.3.4. Baudų ir delspinigių apskaita

21.4. Ilgalaikių sutarčių apskaitos ypatumai

21.4.1. Ilgalaikių sutarčių apskaitos objektai

21.4.2. Bendroji sutarties suma ir išlaidos

21.4.3. Ilgalaikių sutarčių pajamų ir sąnaudų apskaita

21.5. Pajamų ir sąnaudų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

22 skyrius. Lizingo, nuomos ir panaudos operacijų apskaita

22.1. Lizingo apskaita

22.2. Nuomos sandorių apskaita

22.3. Panaudos sandorių apskaita

22.4. Lizingo, nuomos ir panaudos operacijų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

23 skyrius. Valiutinių operacijų apskaita

23.1. Sandorių užsienio valiuta pripažinimas 

23.2. Valiutinių straipsnių įvertinimas

23.2.1. Valiutinių straipsnių samprata

23.2.2. Valiutinių straipsnių perkainojimas 

23.3. Užsienio valiuta sudaromų sandorių apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte  

 IV dalis. VADYBOS IR KAŠTŲ BUHALTERINĖ APSKAITA

24 skyrius. Vadybos ir kaštų apskaitos esmė, politika ir pagrindiniai rodikliai

24.1. Vadybos bei kaštų apskaitos esmė ir politika 

24.2. Kaštų klasifikavimas

24.3. Savikainos struktūra ir kalkuliavimo esmė 

24.4. Maržos rodikliai

25 skyrius. Įmonės biudžetai

25.1. Biudžetų esmė ir jų funkcijos

25.2. Biudžetų rūšys

25.3. Biu­dže­tų parengimo ir jų nau­do­ji­mo postulatai ir prin­ci­pai

25.4. Įmonės pagrindinio biudžeto sudarymas ir sandara

25.4.1. Perdirbimo įmonės pagrindinio biudžeto struktūra ir jo sudarymo nuoseklumas

25.4.2. Prekybos įmonės pagrindinio biudžeto struktūra ir jo sudarymo nuoseklumas

25.5. Biudžetų sudarymo, naudojimo ir atsakomybės organizavimas

26 skyrius. Produktų savikainos kalkuliavimo metodai

26.1. Produktų savikainos kalkuliavimo metodų klasifikacija

26.2. Netiesioginių kaštų įskaičiavimo į produktų savikainą būdai

26.3. Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas

26.4. Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai

26.5. Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai

26.6. Normatyviniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai

27 skyrius. Vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų planas

27.1. Vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų plano esmė

27.2. Vadybos ir kaštų apskaitos vedimo sąskaitose būdai

V dalis. MOKESČIŲ APSKAITA

28 skyrius. Mokesčių apskaita

28.1. Pelno mokesčio finansinė apskaita

28.1.1. Bendrieji pelno mokesčio apskaitos reikalavimai

28.1.2. Nuolatiniai skirtumai ir jų registravimas apskaitoje

28.1.3. Laikinųjų skirtumų samprata

28.1.4. Atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų apskaita

28.2. Informacijos apie apskaitos ir pelno mokesčių skirtumus kaupimo būdai, naudojant buhalterinės apskaitos sąskaitas

Priedas. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano pavyzdys

„Buhalterinės apskaitos žinyno“ 1 ir 2 tomų dalykinė rodyklė

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA

Knygos I tomo ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti

Knygos II tomo ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti

Į viršų