UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „2023 m. FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

Parenkite 2023 metų finansines ataskaitas teisingai, greitai ir lengvai!
Jums padės darbo priemonė „2023 FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“.

Kaina: iki birželio 30 d. – 34 € 54 € (su PVM).

 2023 metų finansinei atskaitomybei skirtos prekės. Plačiau

Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

• 2023 m. finansinių ataskaitų rengimo ypatumus, teisės aktų pakeitimų apžvalgą;
• išsamų VAS reikalaujamų metų pabaigoje atliktinų koregavimų sąrašą su praktiniais pavyzdžiai;
• aptartus visų rūšių finansinių ataskaitų rinkinius, skirtus labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms;
• išsamiai išnagrinėtą kiekvieną finansinių ataskaitų straipsnį, aptartus VAS numatytus alternatyvius apskaitos būdus bei jų įtaka įmonės finansiniams rodikliams;
• pakitusius bendrovės metinio pranešimo rengimo reikalavimus;
• finansinių ataskaitų auditą, tvirtinimą ir saugojimą, atsakomybę už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

***

Kartu pateikiama papildoma naudinga medžiaga (naudojant MS Word ir MS Excel programas, parengta apie 30 dokumentų, kuriuos galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį):

• naujausios pildomos metinių finansinių ataskaitų pavyzdinės formos su įdiegta skaičiavimo funkcija;
• atnaujinti išsamūs aiškinamojo rašto rengimo klausimynai ir jų pavyzdinės pildomos formos;
• metinio pranešimo parengimo klausimynas ir pavyzdinė pildoma forma;
• atnaujintas detalus UAB „Pačiolis“ specialistų parengtas sąskaitų planas;
• pildomos pranešimų akcininkams ir akcininkų protokolų formos;
• pildomos įsakymų dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir apskaitos politikos pakeitimo formos.


Daugiau kaip 31 tūkstantis įmonių jau pasinaudojo šia darbo priemone rengdamos savo finansines ataskaitas!


TURINYS

PRATARMĖ

 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS NAUJOVĖS

I SKYRIUS. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUBJEKTAI

II SKYRIUS. PASIRENGIMAS SUDARYTI METINES FINANSINES ATASKAITAS

II.1. Buhalterinės apskaitos procedūros finansinių metų pabaigoje

II.2. Inventorizavimas

II.3. Apskaitos politikos peržvalga ir keitimas

II.4. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas

II.5. Apskaitos klaidų taisymas

II.6. Poataskaitiniai įvykiai ir jų pateikimas finansinėse ataskaitose

III SKYRIUS. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

PAGAL ĮMONIŲ KATEGORIJAS IR RENGIMO REIKALAVIMAI

III.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis pagal įmonių kategorijas

III.2. Metinių finansinių ataskaitų rengimo reikalavimai

IV SKYRIUS. VIDUTINIŲ IR DIDELIŲ ĮMONIŲ METINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

IV.1. Balansas

IV.1.1. Balanso paskirtis

IV.1.2. Balanso straipsnių apibūdinimas

IV.2. Pelno (nuostolių) ataskaita

IV.2.1. Pelno (nuostolių) ataskaitos paskirtis

IV.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas

IV.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

IV.3.1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos paskirtis

IV.3.2. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos straipsnių apibūdinimas

IV.4. Pinigų srautų ataskaita

IV.4.1. Pinigų srautų ataskaitos paskirtis

IV.4.2. Tiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita

IV.4.3. Netiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita

IV.5. Aiškinamasis raštas

IV.5.1. Aiškinamojo rašto paskirtis

IV.5.2. Aiškinamojo rašto turinys

IV.6. Metinis pranešimas

IV.6.1. Metinio pranešimo paskirtis

IV.6.2. Metinio pranešimo turinys

IV.7. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

V SKYRIUS. MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

V.1. Sutrumpinto balanso straipsnių apibūdinimas

V.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas

V.3. Aiškinamojo rašto turinys

VI SKYRIUS. LABAI MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VI.1. Trumpo balanso straipsnių apibūdinimas

VI.2. Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas

VII SKYRIUS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS, TVIRTINIMAS,SKELBIMAS IR SAUGOJIMAS

VII.1. Finansinių ataskaitų rinkinio auditas

VII.2. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir skelbimas

VII.3. Finansinių ataskaitų rinkinio saugojimas

VIII SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PARENGIMĄ IR PASKELBIMĄ

PRIEDAI

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA
Ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.

Svarbūs VMI nuomonės pokyčiai ir jų įtaka įmonės mokesčiams
Finansinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. Įmonės mokamų mokesčių optimizavimas. Daugiau informacijos ČIA

Į viršų