UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Knyga „BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ (menedžmento) APSKAITA“.

***

Išskirtinai naudinga kiekvienam buhalteriui ir vadovui!
Unikalus išsamiausias lietuvių kalba išleistas leidinys iš vadybos ir kaštų apskaitos.
Daugybė praktinių situacijų ir pavyzdžių!
Apimtis spausdinto dvitomio leidinio apie 1 400 psl.
Abiejų tomų kaina: iki liepos 31 d. – 167 € 245 € (su PVM).
Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Pirmojo tomo „INFORMACIJA VADYBOS SPRENDIMAMS PRIIMTI IR ĮMONIŲ BIUDŽETAI“ nagrinėjami klausimai:

• Menedžmento apskaitos nauda priimant vadybos sprendimus įmonėse bei jų padaliniuose.
• Kaštų bei produktų savikainos rodikliai ir jų apskaičiavimas bei naudojimas vadybos reikmėms.
• Įmonės padalinių kaštų paskirstymas bei įskaičiavimas į produktų savikainą.
• Maržos bei kitų pelningumo ir vadybos reikmėms skirtų kaštų rodiklių apskaičiavimas.
• Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaitos sistemos.
• Įmonės, jos padalinių ir projektų biudžetų rengimas: praktiniai patarimai.
• Įmonių dažniausiai daromų klaidų dirbant su biudžetais apžvalga.
• Biudžetų rengimo ir jų vykdymo apskaitos įmonėse praktiniai pavyzdžiai
• Įmonės ir jos padalinių vidinių ataskaitų rengimas.

***

Antrojo tomo „IŠLAIDŲ APSKAITA IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS“ nagrinėjami klausimai:

• Normatyvinių produktų savikainos apskaičiavimo metodų taikymas.
• Nukrypimų nuo biudžetų bei normų apskaita.
• Vadybos ir kaštų  apskaitos sąskaitų planai (integruoti, iš dalies integruoti, autonominiai) ir jų parengimas įmonėje.
• Užsakyminis produktų savikainos apskaičiavimo metodas ir jo taikymas.
• Procesiniai produktų savikainos apskaičiavimo metodai: paprastasis ir fazinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai).
• Mišrūs produktų savikainos apskaičiavimo metodai ir jų taikymas.
• Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.
• Neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų, atliekų ir kitų) apskaita.
•  Vadybos ir kaštų  apskaitos reglamentavimas ir organizavimas įmonėje.
• Vadybos ir kaštų apskaitos sukūrimas ir diegimas įmonėje.

TURINIAI

I tomas

PRATARMĖ

Pirmoji dalis. BENDROJI VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) BUHALTERINĖS APSKAITOS SAMPRATA

1 skyrius. VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) BUHALTERINĖS APSKAITOS ESMĖ
1.1. Vadybos apskaitos vieta ir reikšmė
1.1.1. Finansinės ir vadybos apskaitos požiūriai į ūkinius procesus
1.1.2. Grįžtamasis ryšys ir vadybos apskaitos vaidmuo jį įgyvendinant
1.1.3. Pagrindinės įmonių vadybos funkcijos
1.1.4. Svarbiausios menedžmento (vadybos ir kaštų) apskaitos sąvokos
1.2. Įmonių vadybos struktūros
1.2.1. Vadybos apskaitos taikymo sritys: bendroji įmonių charakteristika
1.2.2. Atsakomybės centrai
1.2.3. Įmonių vadybos struktūrų tipai: funkcinė ir matricinė vadybos organizavimo formos
1.3. Vadybos ir kaštų apskaitos informacijos formavimo principai
1.3.1. Informacijos formavimo proceso esmė
1.3.2. Informacijos įvertinimas
1.3.3. Vadybos ir kaštų apskaitos informacijai keliami reikalavimai
1.4. Menedžmento apskaitos vieta ir uždaviniai buhalterinės apskaitos sistemoje
1.4.1. Finansinės ir menedžmento apskaitos bei jų duomenų pagrindu parengtų ataskaitų palyginimas
1.4.2. Bendrieji apskaitos principai menedžmento (vadybos ir kaštų) apskaitos kontekste
1.5. Finansinės ir menedžmento (vadybos ir kaštų) apskaitos ribotumai

2 skyrius. MENEDŽMENTO APSKAITOS METODAS
2.1. Menedžmento apskaitos metodikos esminiai bruožai ir sandara
2.2. Įmonės vadybos ir kaštų apskaitos metodai
2.2.1. Matavimas, įkainojimas
2.2.2. Apskaitos dokumentai
2.2.3. Inventorizacija menedžmento apskaitoje
2.2.4. Biudžetų parengimo ir naudojimo samprata
2.2.5. Klasifikavimas apskaitoje
2.2.6. Menedžmento apskaitos sąskaitų sistema
2.2.7. Įmonės vidinė atskaitomybė
2.3. Kompiuterių naudojimo vadybos ir kaštų apskaitoje svarbiausi bruožai
2.4. Menedžmento apskaitos genezė

Antroji dalis. KAŠTŲ APSKAITOS PAGRINDAI

3 skyrius. KAŠTŲ APSKAITOS ESMĖ
3.1. Kaštų esmė ir savikainos kalkuliavimo samprata
3.1.1. Kaštų kategorija ir svarbiausi rodikliai
3.1.2. Produktų savikainos kalkuliavimo samprata
3.2. Kaštų klasifikavimas
3.3. Produktų savikainos kalkuliavimo pagrindai
3.3.1. Produktų savikainos kalkuliavimo esmė
3.3.2. Įmonės padalinių kaštų paskirstymas
3.3.3. Produktų (gaminių) savikainos kalkuliavimo tradicinių ir mišrių metodų esmė

4 skyrius. INFORMACIJOS APIE KAŠTUS FORMAVIMAS VADYBOS TIKSLAIS
4.1. Pajamų ir kaštų priklausomybė nuo gamybos (pardavimų) apimties
4.1.1. Pajamų ir kaštų kitimo pobūdis
4.1.2. Kritinis pelno (nuostolio) taškas
4.2. Vadybos ir kaštų apskaitos informacijos formavimas vadybos sprendimų priėmimo tikslais
4.2.1. Maržos rodikliai
4.2.2. Vadybos sprendimų priėmimas kaštų kitimo tendencijų pagrindu: inkrementiniai ir dekrementiniai kaštai
4.2.3. Relevantiški ir irelevantiški kaštai
4.3. Vadybos ir menedžmento (vadybos ir kaštų) buhalterinės apskaitos sistemos
4.3.1.Populiariausios vadybos sistemos
4.3.2. Menedžmento (vadybos ir kaštų) buhalterinės apskaitos sistemos

Trečioji dalis. BIUDŽETŲ PARENGIMAS IR NAUDOJIMAS

5 skyrius. BIUDŽETŲ ESMĖ IR SANDARA
5.1. Biudžetų esmė ir jiems keliami reikalavimai
5.2. Biudžetų sudarymo ir jų naudojimo principai
5.3. Biudžetų rūšys
5.4. Įmonės pagrindinio biudžeto sudarymas ir sandara
5.5. Statiškų ir lanksčių biudžetų sudarymas ir naudojimas įmonių vadyboje

6 skyrius. BIUDŽETŲ SUDARYMO IR NAUDOJIMO VADYBOJE
ORGANIZAVIMAS IR PAGRINDINĖS KLAIDOS
6.1. Biudžetų rengimo ir naudojimo vadyboje sąlygos
6.2. Biudžetų sudarymo ir naudojimo organizavimas
6.3. Svarbiausios biudžetų rengimo ir jų įdiegimo klaidos

7 skyrius. ĮMONIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO ILIUSTRACIJOS
7.1. Įmonės padalinių biudžetų sudarymo iliustracijos
7.2. Projektų biudžetų sudarymo iliustracijos

DALYKINĖ RODYKLĖ
Knygos I-ojo tomo turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

I tomas

PRATARMĖ
Ketvirtoji dalis. VADYBOS IR KAŠTŲ (MENEDŽMENTO) BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITŲ SISTEMA

8 skyrius. BUHALTERINĖS MENEDŽMENTO APSKAITOS SĄSKAITŲ SISTEMA IR JOS SUDARYMO PRINCIPAI
8.1. Esminiai menedžmento buhalterinės apskaitos sąskaitų plano bruožai
8.2. Menedžmento apskaitos sąskaitų kodavimas
8.3. Biudžetų ir nukrypimų nuo jų apskaitos sąskaitose esmė

9 skyrius. VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ PLANO REALIZAVIMO VARIANTAI
9.1. Visiškai integruoti sąskaitų planai
9.2. Iš dalies integruotas sąskaitų planas
9.2.1. Iš dalies integruoto sąskaitų plano esmė
9.2.2. Iš dalies integruoto sąskaitų plano sąskaitų naudojimas
9.2.3. Iš dalies integruoto sąskaitų plano naudojimas įtraukiant duomenų perkėlimo sąskaitas
9.2.4. Pilnosios produktų savikainos apskaita vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitose
9.3. Autonominis sąskaitų planas
9.3.1. Autonominio sąskaitų plano esmė
9.3.2. Autonominio sąskaitų plano sąskaitų naudojimas
9.3.3. Pilnosios produktų savikainos apskaita menedžmento buhalterinės apskaitos sąskaitose

Penktoji dalis. SAVIKAINOS KALKULIAVIMO SISTEMOS. NORMATYVINIO KALKULIAVIMO METODOLOGIJA

10 skyrius. PRODUKTŲ SAVIKAINA IR JOS KALKULIAVIMO METODŲ SISTEMA
10.1. Produktų savikainos kategorija ir jos rodikliai
10.2. Savikainos kalkuliavimo metodų sistema

11 skyrius. NORMATYVINIAI IŠLAIDŲ APSKAITOS IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODAI
11.1. Normatyvinės vadybos ir kaštų apskaitos sistemos esmė
11.2. Normų rūšys ir jų parengimo principai
11.3. Normatyvinės kalkuliavimo sistemos funkcionavimo bendrasis algoritmas

12 skyrius. NORMATYVINIŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODŲ REALIZAVIMO MECHANIZMAS
12.1. Normų pakeitimo ir jautrumo pakaitalams įvertinimas
12.2. Nukrypimų nuo normų įvertinimas
12.3. Nukrypimų nuo tiesioginių kaštų normų ir biudžetų apskaita
12.3.1. Bendrosios nukrypimų nuo normų nustatymo nuostatos
12.3.2. Nukrypimų nuo žaliavų ir medžiagų sunaudojimo normų priežasčių tyrimas
12.3.3. Nukrypimų nuo darbo užmokesčio normų priežasčių tyrimas
12.4. Netiesioginių kaštų apskaitos vaidmuo normatyvinės kaštų apskaitos sistemoje

Šeštoji dalis. PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS

13 skyrius. UŽSAKYMINIS PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODAS
13.1. Užsakyminio produktų savikainos kalkuliavimo metodo pagrindas
13.2. Tiesioginių išlaidų apskaita ir priskyrimas užsakymams
13.2.1. Tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidų priskyrimas užsakymams
13.2.2. Tiesioginių darbo užmokesčio išlaidų priskyrimas užsakymams
13.3. Netiesioginių išlaidų apskaita ir paskirstymas užsakymams

14 skyrius. PROCESINIAI PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODAI
14.1. Produktų savikainos kalkuliavimo procesinių metodų pagrindas. Trumpa sistemos apžvalga ir būtini priminimai
14.2. Procesinis paprastasis produktų savikainos kalkuliavimo metodas
14.3. Procesinis fazinis produktų savikainos kalkuliavimo metodas
14.3.1. Nepusfabrikatinis procesinis fazinis produktų savikainos kalkuliavimo būdas
14.3.2. Pusfabrikatinis produktų savikainos kalkuliavimo būdas

15 skyrius. MIŠRŪS SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODAI
16 skyrius. YPATINGI PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO ATVEJAI
16.1. Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas
16.1.1. Gretutinių produktų savikainos apskaičiavimas
16.1.2. Šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas
16.2. Neproduktyvių kaštų apskaita
16.2.1. Broko išlaidų apskaita
16.2.2. Prastovų išlaidų apskaita
16.2.3. Gamybinių atliekų ir kitų nuostolių apskaita

Septintoji dalis. MENEDŽMENTO (VADYBOS IR KAŠTŲ) BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTINIS REALIZAVIMAS ĮMONĖJE

17 skyrius. MENEDŽMENTO BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE
17.1. Menedžmento buhalterinės apskaitos organizavimo esmė
17.2. Menedžmento buhalterinės apskaitos subjektai: padaliniai ir kadrai
17.3. Menedžmento buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje

18 skyrius. MENEDŽMENTO BUHALTERINĖS APSKAITOS DIEGIMAS ĮMONĖJE

DALYKINĖ RODYKLĖ

Knygos II-ojo tomo turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKOS

Knygos I-ojo tomo ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti

Knygos II-ojo tomo ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti

Taip pat rekomenduojame:

***
Unikalus, išskirtinės kokybės produktas. Kiekvienam įmonės darbuotojui, kuris dirba su biudžetais!
Trukmė apie 15 ak. valandų. Plačiau
Išsamiausi kursai iš vadybos ir kaštų apskaitos – kiekvienam profesionaliam buhalteriui!
Trukmė 20 ak. valandų. Plačiau 
Atsiliepimai
Apskaitos padalinio vadovas Rimantas, Kaunas
Perėjau iš prekybos įmonės į gamybos įmonę ir susidūriau su įvairiais išlaidų apskaitos bei jų planavimo dalykais, kurie man buvo visiškai nauji. Ieškojau man reikalingos informacijos ir nusprendžiau nusipirkti knygą „Vadybos ir kaštų apskaita“. Nieko panašaus iki tol nesu skaitęs. Ne tik labai viskas išsamiai ir aiškiai aprašyta su visokiais pavyzdžiais, bet kartu ir labai idomiai – skaitai kartais vos ne kaip romaną. Perskaitęs abu tomus sužinojau turbūt tiek pat, kiek būčiau prasimokęs šių dalykų porą metų kokiame nors universitete. Tiesiog super leidinys. Pagarba autoriams
Į viršų