UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Darbo priemonė „UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ: apskaita ir atskaitomybė, mokesčiai, teisė“

Nauja speciali PRAKTINĖ DARBO PRIEMONĖ visiems, tvarkantiems uždarosios akcinės bendrovės apskaitą

NAUDINGA IR NAUJIEMS, IR SENIAI DIRBANTIEMS ŠIOSE SRITYSE!

Kaina: iki birželio 30 d. – 165 € 217 € (su PVM).

*Už pristatymą sumokėsime mes – tik jei nurodysite tikslų pristatymo adresą ir kontaktinį tel. numerį!

***

Šioje specialioje darbo priemonėje  PRAKTIŠKAI ir IŠSAMIAI aptarta:

• UAB teisinio reglamentavimo ir veiklos ypatumai, vadovų atsakomybė.

• UAB finansinė apskaita – nuo apskaitos dokumentų surašymo iki jų registravimo sąskaitose ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimo. Itin daug praktinių situacijų.

•  UAB mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas. Išsamus mokestinių lengvatų sąrašas.

• UAB naudojamų juridinių ir apskaitos dokumentų ir registrų pavyzdžiai, ŠABLONAI su jų naudojimo paaiškinimais.

• Daug praktinių situacijų, apimančių UAB teisinį reglamentavimą, dokumentavimą, registravimą apskaitoje, apmokestinimo ypatumus.

Kartu su darbo priemone – apie 70 uždarajai akcinei bendrovei skirtų įvairių dokumentų elektroninių šablonų! Jie parengti naudojant populiarias MS Word ir Excel programas, todėl juos lengvai pritaikysite savo poreikiams.

***
Susipažinkite ir su nauja specialia PRAKTINE DARBO PRIEMONE visiems, tvarkantiems 
MAŽOSIOS BENDRIJOS apskaitą, – „MAŽOJI BENDRIJA: apskaita ir atskaitomybė, mokesčiai, teisė Plačiau

Taip pat rekomenduojame:

NAUDINGA IR NAUJIEMS, IR SENIAI DIRBANTIEMS ŠIOSE SRITYSE!
Nauja speciali PRAKTINĖ DARBO PRIEMONĖ visiems, tvarkantiems mažosios bendrijos apskaitą. Plačiau

TURINYS

Kaip dirbti su šia darbo priemone

Internete esančio dokumento ir registrų šablonų sąrašas

1 skyrius. UAB veiklos pagrindai

1.1. Akcininkų apskaita

1.1.1. Nematerialių akcijų apskaita

1.1.2. Materialių akcijų savininkų registravimas

1.2. Akcininkų ir įmonės vadovo teisės ir pareigos

1.2.1. Akcininkų teisės ir pareigos

1.2.2. Įmonės vadovo teisės ir pareigos

1.3. UAB valdymas ir vadyba

1.3.1. UAB akcininkų susirinkimas ir jo kompetencija

1.3.2. UAB vadovas

1.3.3. UAB vadyba

1.4. UAB veiklos rezultatai ir jų paskirstymas

2 skyrius. Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo bendrieji reikalavimai

2.1. Svarbiausių apskaitos tvarkymą ir finansinė atskaitomybė

reglamentuojančių teisės aktų apžvalga

2.2. Įmonės vidaus reglamentai

2.3. Apskaitos dokumentams ir registrams taikomi reikalavimai

2.3.1. Apskaitos dokumentams taikomi reikalavimai

2.3.2. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose

2.3.3. Apskaitos registrams taikomi reikalavimai

2.3.4. Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimas

2.4. Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje ir sąskaitų planas

2.5. Apskaitą tvarkančių įmonių samdymas: esmė, privalumai, sutartys,

atsakomybė

2.6. Asmens duomenų apsauga įmonėje

3 skyrius. Finansinių ataskaitų rinkiniai

3.1. Finansinių ataskaitų rinkiniui keliami reikalavimai

3.2. Finansinių ataskaitų rinkinių turinys

3.3. Svarbiausi kontroliuotini finansinių ataskaitų rodikliai

3.4. Finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas ir skelbimas

4 skyrius. Ilgalaikis materialusis turtas

4.1. Ilgalaikio turto pripažinimas ir įvertinimas

4.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas

4.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas

4.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

4.2.1. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje

4.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia

4.2.3. Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo (finansinių nuomos) būdu

4.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimas

4.3.1. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė

4.3.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai

4.3.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo laikotarpis

4.3.4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo apribojimai......

4.3.5. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo registravimas apskaitoje

4.4. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo ir remonto išlaidos

4.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos

4.4.2. Ilgalaikio turto tobulinimo ir remonto išlaidos

4.5. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas ir nurašymas

4.5.1. Ilgalaikio turto likvidavimas

4.5.2. Ilgalaikio turto netekimas

4.5.3. Ilgalaikio turto perleidimas

4.6. Mažaverčio turto apskaita

5 skyrius. Ilgalaikis nematerialusis turtas

5.1. Nematerialiojo turto pripažinimas ir grupavimas

5.1.1. Nematerialiojo turto pripažinimas

5.1.2. Nematerialiojo turto grupavimas

5.2. Nematerialiojo turto įsigijimas

5.2.1. Nematerialiojo turto registravimas apskaitoje

5.2.2. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

5.2.3. Nematerialiojo turto pasigaminimas (sukūrimas)

5.2.4. Nematerialiojo turto naudojimo pradžia

5.2.5. Nematerialiojo turto eksploatacija ir tobulinimas

5.3. Nematerialiojo turto amortizacijos apskaičiavimas

5.4. Nematerialiojo turto nurašymas

6 skyrius. Atsargų apskaita

6.1. Atsargų pripažinimas ir įvertinimas

6.1.1. Atsargų pripažinimas

6.1.2. Atsargų grupavimas

6.1.3. Atsargų įvertinimas

6.1.4. Atsargų įsigijimo savikaina

6.2. Atsargų apskaitos būdai

6.2.1. Nuolat apskaitomų atsargų būdas

6.2.2. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas

6.3. Atsargų sunaudojimo ir pardavimo apskaita

6.4. Atsargų pajamavimo ir perdavimo naudoti apskaitos organizavimas

6.4.1. Atsargų apskaitos organizavimas

6.4.2. Atsargų pajamavimo ir perdavimo naudoti dokumentavimas

6.5 Atsargų apskaita gamybos veikloje

6.5.1. Produkcijos pagaminimo savikainos apskaičiavimas

6.5.2. Gamybos veiklos apskaitos dokumentai

7 skyrius. Pirkėjų skolų ir kitų gautinų sumų apskaita

7.1. Gautinų sumų rūšys ir apskaita

7.1.1. Pirkėjų skolų apskaita

7.1.2. Pačios įmonės sumokėtų avansų, ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų apskaita

7.1.3. Suteiktų paskolų apskaita

7.1.4. Valiuta gautinų sumų apskaita

7.2. Gautinų sumų suderinimas

7.3. Abejotinos ir beviltiškos skolos

7.3.1. Kontroliuotinų skolų apskaita

7.3.2. Abejotinų skolų apskaita

7.3.3. Beviltiškos skolos

8 skyrius. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita

8.1. Atskaitingi asmenys ir atsiskaitymo su jais tvarka

8.1.1. Atskaitingo asmenų paskyrimas

8.1.2. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka

8.1.3. Atskaitingų asmenų ataskaitos

8.1.4. Smulkiųjų pinigų naudojimo ir apskaitos sistema

8.2. Komandiruotės išlaidų apskaita

8.2.1. Komandiruotės įforminimas

8.2.2. Komandiruotės išlaidų rūšys

8.2.3. Komandiruotės išlaidų apmokėjimo tvarka

8.2.4. Komandiruotės išlaidų užsienio valiuta apskaita

9 skyrius. Pinigų apskaita

9.1. Atsiskaitymų pinigais įmonėje organizavimas

9.2. Pinigų banke apskaita

9.3. Elektroniniai pinigai

9.4. Pinigų apskaita įmonės kasoje

9.4.1. Kasos darbo organizavimas

9.4.2. Kasos dokumentai

9.4.3. Kasos knyga

9.4.4. Kasos operacijos užsienio valiuta

9.5. Elektroninių kasos aparatų naudojimo ypatumai

9.6. Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimas

10 skyrius. UAB nuosavo kapitalo apskaita

10.1. Įstatinio kapitalo apskaita

10.2. Rezervų apskaita

10.3. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita

11 skyrius. Dotacijų ir subsidijų apskaita

12 skyrius. įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita

12.1. Įmonės skolų ir įsipareigojimų rūšys, skolinimosi procedūros

12.1.1 Įsipareigojimų tiekėjams apskaita

12.1.2. Gautų paskolų apskaita

12.1.3. Užsienio valiuta mokėtinų sumų apskaita

12.2. Įmonės skolų suderinimas

13 skyrius. Darbo ir jiems prilyginti santykiai

13.1. Darbuotojų įdarbinimas ir atleidimas iš darbo

13.1.1. Darbo sutartis ir darbo sutarties sąlygos

13.1.2. Darbo sutarčių rūšys

13.1.3. Darbo sutarties sudarymas

13.2. Darbo laiko apskaita

13.2.1. Darbo laiko norma

13.2.2. Darbo laiko režimas

13.2.3. Maksimali darbo laiko trukmė ir minimalus poilsio laikas

13.2.4. Darbo laiko planavimas

13.2.5. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

13.2.6. Darbo laiko apskaitos dokumentai

13.3. Darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojams 

13.3.1. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos

13.3.2. Bazinis darbo užmokestis

13.3.3. Darbo užmokesčio priedai, priemokos, premijos

13.3.4. Apmokėjimas, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų

13.3.5. Kitos išmokos ir kompensacijos

13.3.6. Vidutinis darbo užmokestis

13.4. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas

13.5. Darbuotojų atostogų apskaita

13.6. Darbo užmokesčio išmokėjimas

14 skyrius. Pajamų ir sąnaudų apskaita

14.1. Pajamų apskaita

14.1.1. Pajamų pripažinimas, įvertinimas ir grupavimas

14.1.2. Pardavimų apskaita

14.1.3. Nuolaidų, grąžinimo, nukainojimų apskaita

14.1.4. Pardavimų dokumentavimas

14.2. Sąnaudų apskaita

14.2.1. Sąnaudų pripažinimas

14.2.2. Pardavimo (parduotų prekių) savikaina

14.2.3. Sąnaudų dokumentavimas

15 skyrius. Mokesčių esmė, nomenklatūra ir bendrieji reikalavimai, taikomi jų apskaičiavimui

15.1. Mokesčių administravimas

15.2. PVM esmė ir apskaičiavimas

15.2.1. PVM mokėtojai ir PVM objektas

15.2.2. PVM apskaičiavimo principai

15.2.3. Pardavimo PVM apskaičiavimas

15.2.4. Pirkimo PVM atskaita

15.2.5. PVM dokumentams ir registrams taikomi reikalavimai

15.2.6. Ypatingi PVM apskaičiavimų atvejai

15.3. Pelno mokesčio esmė

15.4. Kiti svarbiausi įmonių mokami mokesčiai

15.4.1. Gyventojų pajamų mokestis ir VSD įmokos

15.4.2. Aplinkos taršos iš mobilių šaltinių mokestis 

15.4.3. Nekilnojamojo turto mokestis

15.5. Bendrieji reikalavimai, taikomi mokesčių deklaravimui

15.5.1. Pridėtines vertės mokesčių deklaravimas

15.5.2. Pelno mokesčio deklaravimas

15.5.3. Gyventojų pajamų mokesčių deklaravimas

15.5.4. Valstybinio socialinio draudimo įmokų deklaravimas

15.5.5. Aplinkos taršos iš mobiliųjų šaltinių mokesčiu deklaravimas

15.5.6. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimas

15.6. Mokesčių lengvatų nomenklatūros suvestinė

16 skyrius. Kaštų apskaita ir produktų savikainos kalkuliavimas

16.1. Produktų savikainos rodikliai ir jų sudėtis

16.2. Išlaidų apskaita ir jų apskaičiavimas į produktų savikainą

16.3. Produktų savikainos kalkuliavimo būdai

16.3.1. Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas

16.3.2. Procesinis produktų savikainos kalkuliavimo metodas

16.3.3. Mišrūs produktų (gaminių) savikainos kalkuliavimo metodai

16.4. Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas

16.4.1. Gretutinių produktų savikainos apskaičiavimas

16.4.2. Šalutinių produktų savikainos apskaičiavimas

17 skyrius. Apskaitos proceso pabaigos procedūros

17.1. Inventorizacijos organizavimas

17.1.1. Inventorizacijos atlikimo reikalavimai

17.1.2. Inventorizacijos atlikimas

17.1.3. Inventorizacijos dokumentai

17.1.4. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje

17.2. Sąskaitų uždarymas ir parengimas naujam ataskaitiniam laikotarpiui

18 skyrius. Svarbiausios įmonių sudaromų sutarčių nuostatos

18.1. Sutarties sudarymas

18.1.1. Sutarčių rūšys

18.1.2. Oferta ir akceptas

18.1.3. Standartinės sutarties sąlygos

18.2. Sutarties forma ir turinys

18.2.1. Sutarties forma

18.2.2. Privalomas sutarties registravimas

18.2.3. Sutarties turinys

18.3. Sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės

18.4. sutarties pabaiga 

18.5. sutarties rūšys

18.5.1. Pirkimo–pardavimo sutartis

18.5.2. Nuomos sutartis

18.5.3. Panaudos sutartis

18.5.4. Rangos sutartis

18.5.5. Paslaugos sutartis 

19 skyrius. Atsakomybė už buhalterinės apskaitos organizavimą, tvarkymą ir mokesčių apskaičiavimą

19.1. Teisės pažeidimas ir atsakomybė

19.2. Administracinė atsakomybė

19.3. Baudžiamoji atsakomybė

19.4. Darbuotojo atsakomybė

19.4.1. Atsakomybė už darbo pareigos pažeidimą

19.4.2. Darbuotojo materialinė atsakomybė

Rodyklė

 

Rodyklė

Turinys (pdf). Spauskite atsisiųsti

IŠTRAUKA
Knygos ištrauka (pdf). Spauskite atsisiųsti.
Atsiliepimai
Buhalterė Inesa, Vilnius

Tvarkau kelių nedidelių įmonių apskaitą, visos jos yra UAB. Kiekvienoje įmonėje savi ypatumai: vienoje sudėtingiausias baras yra atlyginimų apskaičiavimas, kitoje – atsargų apskaita, trečioje – sudėtinga su PVM atskaita ir t.t. Įsigijau produktą, skirtą specialiai uždarosioms akcinėms bendrovėms. Radau jame viską, kas yra mano tvarkomose įmonėse, ir dar daugiau. Labai praktiškas, su daug pavyzdžių. Sakyčiau, kad labiausiai naudingas tiems, kas dirba su keliomis skirtingomis įmonėmis. Nuoširdžiai rekomenduoju šį produktą!

Į viršų