UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Antrojo metų ketvirčio buhalterio darbai

            Nors pirmąjį metų ketvirtį buhalteriai atliko nemažai darbų, antrąjį taip pat teks daug nuveikti. Apžvelkime pagrindinius buhalterio darbus.

Pirmasis antrojo ketvirčio mėnuo – balandis

Iki balandžio 15 dienos įmonės privalo pateikti Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formą.

Šią formą įmonės turi pateikti tais atvejais, jeigu:

1) per 2023 metus suteikė fiziniams asmenims arba gavo iš jų paskolas;

2) per 2023 metus grąžino fiziniams asmenims paskolas ar jų dalis arba fiziniai asmenys grąžino paskolas ar jų dalis;

3) įmonė metų pabaigoje liko skolinga atskaitingam asmeniui arba atskaitingas asmuo liko skolingas įmonei;

4) įmonės savininkai įnešė pinigų į įmonę;

5) jeigu įmonė išmokėjo išmokas užsienio įmonėms už gautas paslaugas.

Jeigu įmonėje nebuvo nė vieno išvardyto ūkinio įvykio, FR0711 formos teikti nereikia. Tiesa, net jeigu įmonėje 2023 metais buvo užfiksuotas koks nors iš nurodytų ūkinių įvykių, FR0711 ataskaitą reikės teikti ne visais atvejais.

Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis:

1) apie per 2023 metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

2) apie per 2023 metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgiant į grąžintos paskolos dalies sumą);

3) apie per 2023 metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų;

4) apie per 2023 metus fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgiant į grąžintos paskolos dalies sumą);

5) apie fizinių asmenų įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas ir įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims, jeigu įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui arba vieno fizinio asmens įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų, ir duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų;

6) apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną arba keletą per 2023 kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas ir jų grąžintas paskolas ar jų dalis, įsiskolinimus už atsiskaitytinai gautas išmokas, įsiskolinimus atskaitingiems fiziniams asmenims ir juridinio asmens dalyvių įmokėtas įmokas.

Atskaitingas asmuo – fizinis asmuo (darbuotojas), gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigų už jiems parduotą turtą, avansą arba kitas pinigų įplaukas, suteiktas paslaugas arba gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas.

 Deklaracija turi būti pateikiama elektroniniu būdu VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemoje https://deklaravimas.vmi.lt

 Antrasis antrojo ketvirčio mėnuo – gegužė Paramos teikimo ataskaita

Juridiniai asmenys, kurie per 2023 metus suteikė paramą, iki gegužės 15 dienos turi užpildyti ir pateikti Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą, o tie juridiniai asmenys, kurie gavo paramą, turi pateikti Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą.

Ataskaitos FR0477 formą privalo teikti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis ir LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka.

 Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti paramos gavėjai:

1) nurodyti LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LPĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi teikti Metinę pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., ir profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis;

2) nurodyti LPĮ 7 straipsnio 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis.

 Ataskaitos FR0477 ir FR0478 formas mokesčių administratoriui privalu teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

Ataskaitos FR0477 ir FR0478 formos (kartu su pridedamais dokumentais, pagrindžiančiais paramos suteikimą, kai parama teikiama EEE užsienio vienetams, į Valstybių sąrašą įtrauktose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms) turi būti pateikiamos elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (EDS), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 Finansinių ataskaitų pateikimas

 Iki gegužės 30 dienos įmonės turi pateikti finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui (JAR). Finansinės ataskaitos už 2023 metus turi būti sudaromos vadovaujantis LR finansinės apskaitos, LR įmonių atskaitomybės, LR įmonių grupių atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir atskaitomybę. LR akcinių bendrovių 58 straipsnis nustato, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui, o eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis priklauso nuo įmonės dydžio.

Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas arba sutrumpintas balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) aiškinamasis raštas.

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, mažos įmonės – tai įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

– balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;

– pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;

– vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

 Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto. Tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) trumpas balansas;

2) trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, labai mažos įmonės – tai įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

– balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;

– pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;

–  vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) pinigų srautų ataskaita;

4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

 Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas, vidutinės įmonės – tai įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

– balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;

– pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;

– vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.

Pastaba. Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršijami ar pradedami viršyti dvejus iš eilės finansinius metus. 

SVARBU!

Mažoji bendrija turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mažoji bendrija likviduojama, ir pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mažoji bendrija likviduojama, nepatvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Individuali įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualios įmonės finansiniams metams, individualios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtintas individualios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateiktas Juridinių asmenų registrui.

Trečiasis antrojo ketvirčio mėnuo – birželis

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, iki birželio 15 dienos reikia pateikti 2023 metų vieną iš Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų.

Teikdami deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formas, pelno mokestį turi deklaruoti:

1)deklaracijos PLN204 formą teikia Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pildydami PLN204 formą, pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ) nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai). Deklaracijos PLN204 forma naudojama ir pagal PMĮ 383 straipsnį apskaičiuotam papildomam kredito įstaigų pelno mokesčiui deklaruoti;

2) deklaracijos PLN204A formą teikia Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pildydamas deklaracijos PLN204A formą, pelno mokestį taip pat turi deklaruoti Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso;

3) deklaracijos PLN204N formą teikia Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;

4) deklaracijos PLN204U formą teikia nuolatinės buveinės, išskyrus deklaracijos pildymo taisyklėse numatytas išimtis.

Pelno nesiekiantys vienetai Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, išskyrus Deklaracijų pateikimo taisyklių 341 punkte įvardytus pelno nesiekiančius vienetus. Deklaracijų pateikimo taisyklių 341 punkte įvardyti pelno nesiekiantys vienetai nuo deklaracijų teikimo gali būti atleidžiami, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (LPĮ) nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) paramos sumos.

 Kiekviena forma turi savo priedus, kurie yra deklaracijos sudedamoji dalis.

Su deklaracijomis turi būti pateiktos ir ataskaitos:

– Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 forma. Tinkamai užpildytą ataskaitos formą kartu su metine pelno mokesčio deklaracija tiek Lietuvos vienetas, tiek užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę (toliau – vienetas), turi pateikti mokesčių administratoriui. Ataskaitos formą vienetas turi teikti, jeigu su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) turėjo sudaręs sandorių ir (ar) ūkinių operacijų, kurių vieno / vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 eurų, arba turėjo sudaręs vienarūšių ir (ar) nevienarūšių sandorių ir (ar) ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 eurų, ir (arba) buvo asocijuotam asmeniui suteikęs ir (arba) iš jo gavęs paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 90 000 eurų. Sandorio ir (ar) ūkinės operacijos vertė yra nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Nustatant asocijuotą asmenį, vadovaujamasi PMĮ 2 str. 8 dalimi;

– Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma. Ataskaitos A dalyje turi būti įrašomi duomenys apie ataskaitą teikiančio vieneto kontroliuojamus vienetus. Ataskaitos B dalyje turi būti įrašomi duomenys apie ataskaitą teikiantį vienetą kontroliuojančius asmenis (Lietuvos ir užsienio vienetus bei nuolatinius ir nenuolatinius gyventojus), taip pat asmenis, kurie tiesiogiai ataskaitą teikiančiame vienete paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) ar turi kitų teisių į paskirstyto pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

 Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre

***

Į viršų