UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Dividendų skirstymo laikas: gyventojų pajamų mokesčio pasekmės

Marina Guptor konsultantė ekspertė

Pavasario pabaigoje įmonės dažniausiai skirsto dividendus savo akcininkams. Buhalteriui svarbu nepamiršti mokestinių pasekmių, akcininkams priėmus sprendimą mokėti dividendus. Mokesčių administratorius pakeitė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 12 straipsnio „Pajamos iš paskirstytojo pelno“ komentarą. Straipsnyje aptarsime gyventojų pajamų mokesčio mokestines pasekmes, kai dividendai skiriami akcininkams – fiziniams asmenims.

Pajamos iš paskirstytojo pelno

GPMĮ 12 straipsnis nustato, kad pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi:

1)      dividendai. LR akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnis nustato, kad dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Bendrovė dividendus išmoka pinigais. Tiesa, apmokestinimo tikslais dividendais laikomos ne tik pinigais išmokėtos sumos, bet ir bet kokios kitos lėšos ar turtas;

2)     neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Mokesčių tikslais individualios įmonės savininkas, išimdamas pajamas iš savo įmonės, turi nuspręsti, ar tai jo darbo užmokestis (su darbo santykiais susijusios pajamos), ar įmonės pelnas (tokios pajamos prilyginamos dividendams).

Pavyzdžiui,

individualios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės vieneto) savininkas dalį iš savo įmonės gautų pajamų (6 400 eurų) priskyrė su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, o kitą dalį (7 555 eurus) – pajamoms iš paskirstytojo pelno.

Individualios įmonės savininko pajamų dalis (7 555 eurai), priskirta pajamoms iš paskirstytojo pelno, apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (6 400 eurų) apmokestinamos taikant šiai pajamų rūšiai numatytas apmokestinimo taisykles.

Advokato (advokatų profesinės bendrijos dalyvio) iš bendrijos gautos pajamos už jai suteiktas teisines paslaugas laikomos advokato individualios veiklos pajamomis, o ne pajamomis iš paskirstytojo pelno. Individualios veiklos pajamoms priskiriamos ir išmokos pagal teisinių paslaugų teikimo sutartis advokatams ar advokatų padėjėjams, kurie nėra advokatų profesinės bendrijos dalyviai, tačiau tai bendrijai teikia teisines paslaugas.

Pajamos, prilyginamos dividendams

GPMĮ 12 str. 2 dalis nustato, kad mokesčių tikslais dividendais laikomos ir kitos pajamos. Dividendais laikomos ir skirstant vieneto pelną ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš vieneto dalyvių įnašų, vieneto dalyvio gautos lėšos ir (arba) vieneto dalyviui perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo vieneto dalyviui dieną.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didintas iš vieneto pelno ar rezervų ir vėliau mažinamas, laikoma, kad pirmiausia dalyviams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, bet didinant įstatinį kapitalą iš pelno ar rezervų. Tokios dalyviams išmokamos sumos priskiriamos dividendams.

Pavyzdžiui,

2020 m. bendrovės įstatinis kapitalas buvo 3 475 eurai. 2022 m. bendrovės akcininkai, skirstydami 2021 metais bendrovės uždirbtą pelną, priėmė sprendimą nukreipti jį į rezervus, o vėliau iš rezervų padidinti įstatinį kapitalą iki 30 000 eurų. 2023 m. bendrovė sumažino įstatinį kapitalą iki 17 000 eurų ir dviem akcininkams (gyventojams) išmokėjo po 6 500 eurų.

Vadinasi, bendrovės įstatinis kapitalas iš jos uždirbto pelno buvo padidintas 26 525 eurų suma (nuo 3 475 iki 30 000 eurų), o akcininkams paskirta ir išmokėta suma sudarė 13 000 eurų (30 000 – 17 000). Kadangi mažinant vieneto įstatinį kapitalą laikoma, kad pirmiausia išmokama iš vieneto pelno ar rezervų padidinta jo dalis, gyventojams išmokėtos išmokos laikomos jų pajamomis iš paskirstytojo pelno (dividendais).

Pavyzdžiui,

bendrovės įstatinis kapitalas 2022 m. buvo sudarytas iš akcininkų įnašų (14 481 euras), kuris 2023 m. iš pelno ir rezervų padidintas iki 30 000 eurų. Padidinimo suma – 15 519 eurų (30 000 – 14 481). 2023 m. bendrovė sumažino įstatinį kapitalą iki 3 000 eurų ir dviem akcininkams išmokėjo po 13 500 eurų: (30 000 – 3 000) / 2.

Laikoma, kad pirmiausia iš bendrovės pelno ir rezervų išmokėta padidintoji įstatinio kapitalo dalis, t. y. 15 519 eurų, todėl kiekvienam akcininkui tenkanti įstatinio kapitalo mažinimo dalis, priskiriama dividendams, yra 7 759,50 eurų (15 519 / 2). Likusi įstatinio kapitalo mažinimo pagrindu išmokama dalis (kiekvienam akcininkui – po 5 740,50 eurų) yra grąžinami įnašai, kurie pajamoms (mokesčio objektui) nepriskiriami.

Gyventojo, kuris yra vieneto dalyvis (akcininkas, pajininkas, narys), pinigais ar turtu atsiimti įnašai nelaikomi jo pajamomis: sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš vieneto pelno ar rezervų, gyventojui išmokama išmoka (pinigais ar turtu) nepriskiriama dividendams.

Dividendais laikomos ir skirstant mažosios bendrijos pelną šio vieneto dalyvio (mažosios bendrijos nario) gautos lėšos, išskyrus mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Gyventojų pajamų mokestis

GPMĮ 6 straipsnis nustato, kad pajamoms iš paskirstytojo pelno taikomas 15 proc. GPM tarifas.

Advokatų profesinės bendrijos nustatyta tvarka tiek pinigais, tiek natūra išmokamas teigiamas rezultatas (pelnas) savo dalyviams priskiriamas tų gyventojų (dalyvių) pajamoms iš paskirstytojo pelno ir apmokestinamas taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdžiui,

trys advokatai (dalyviai) įsteigė advokatų profesinę bendriją. Bendrija su dalyviais ir dviem kitais advokatais (partneriais) pasirašė dvišales sutartis dėl teisinių paslaugų bendrijai teikimo. Minėtose sutartyse, be kita ko, nustatytas ir dalyviams bei partneriams mokamų išmokų už teikiamas teisines paslaugas dydis, nustatomas šalių susitarimu (pvz., pagal dirbtas valandas, klientų apmokėtas sąskaitas ar pan.). Bendrijoje pagal darbo sutartis taip pat įdarbintas aptarnaujantis personalas (finansinę apskaitą tvarkantys darbuotojai, administravimo specialistai), kuriam už atliekamas funkcijas mokamas darbo užmokestis.

Bendrija per 2023 m. mokestinį laikotarpį uždirbo 390 000 eurų pajamų, dalyviams ir partneriams išmokėjo 180 000 eurų išmokų už suteiktas teisines paslaugas, taip pat patyrė 100 000 eurų kitų su vykdoma veikla susijusių sąnaudų (darbo užmokestis samdomiems darbuotojams, veikloje naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, patalpų nuomos sąnaudos ir pan.). Likusi bendrijos uždirbtų pajamų suma (110 000 eurų), pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, lygiomis dalimis išmokėta dalyviams kaip bendrijos uždirbto pelno dalis.

Bendrijos dalyviams ir partneriams išmokėtos sumos už bendrijai suteiktas teisines paslaugas laikytinos jų individualios veiklos pajamomis, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Dalyviams išmokėta suma, kaip bendrijos uždirbto pelno dalis, priskiriama jų pajamoms iš paskirstytojo pelno ir apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Taip pat svarbu nepamiršti ir identifikuoti, kokiai klasei priklauso išmokamos išmokos: A arba B. Jeigu pajamos yra A klasės, GPM turi būti išskaičiuotas iš išmokamos sumos ir pervestas į biudžetą. Jeigu pajamos yra B klasės, GPM sumoka pajamas gavęs asmuo.

Kitų rūšių išmokos

Įvairių rūšių kitos išmokos, kurias iš juridinio asmens gauna jo dalyviu esantis gyventojas, nepriskiriamos pajamoms iš paskirstytojo pelno.

Pavyzdžiui,

bendrovės darbuotojas, kuris yra ir jos akcininkas, gavo premiją. Ši premija visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu paskirta darbuotojams, kurių indėlis į bendrovės įvykdytus projektus buvo didžiausias. Ši premija nėra gyventojo pajamos iš paskirstytojo pelno, nes ją gyventojas gavo kaip darbuotojas, o ne kaip vieneto dalyvis.

Pavyzdžiui,

bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos nariai gavo išmokas (tantjemas). Tai nėra gyventojo pajamos iš paskirstytojo pelno. Šios išmokos gyventojui mokamos kaip atlygis už vieneto valdyboje ar stebėtojų taryboje atliekamas funkcijas, o ne kaip vieneto dalyviui proporcingai turimoms akcijoms paskiriama ir išmokama suma.

Kokių rūšių gali būti gyventojo pajamos, nurodyta Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų 2018 m. vasario 16 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-9, priede Nr. 2.

Į viršų