Pačiolis

 
El. parduotuvė

Susipažinkite su Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškiu

             


2018 m. birželio 4 d. Nr. 23 (329)


2018 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d. savaitės

mokesčių, apskaitos ir kitų teisės aktų pasikeitimų apžvalga


Dėmesio! Paspaudę dokumento pavadinimą, Jūs galite susipažinti su visu dokumentu ir jo pakeitimais. Yra ir daugiau Jūsų darbą lengvinančių funkcijų. Skaityti čia


Mokesčių administravimas

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas" (2004 04 13 Nr. IX-2112)  Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1155; 2018 05 17 Nr. XIII-1156

2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1155 pakeistas ir nauja reakcija išdėstytas 139 straipsnis. Naujos redakcijos straipsnis detalizuoja taisykles, kuriomis remdamasis mokesčių administratorius apskaičiuoja konkrečius asmenims skirtinų baudų dydžius.

Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Jeigu pajamos, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti, nustatomos atliekant mokestinį patikrinimą už mokestinį laikotarpį po 2019 m. sausio 1 d. ir mokesčių mokėtojas neįrodo kitaip, laikoma, kad tokios pajamos gautos mokesčių administratoriaus tikrinamu laikotarpiu.

2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1156 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 148 straipsnio 3–5 dalys. Pakeistos nuostatos dėl komisijos sudarymo, komisijos narių skyrimo, komisijos narių atleidimo iš pareigų prieš terminą. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo" (2004 05 13 Nr. VA-93)  Naujausias pakeitimas 2018 05 28 Nr. VA-36

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-36, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 29 d., pakeistos Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklės. Nustatyta, kad mokėtojas / asmuo, nesutinkantis su nurodymu, turi teisę jį apskųsti LR administracinių bylų teisenos įstatymo arba LR ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. Nurodymas įteikiamas mokėtojui / asmeniui vadovaujantis LR mokesčių administravimo įstatymo X skyriaus, reglamentuojančio terminų skaičiavimo ir dokumentų įteikimo tvarką, nuostatomis.

Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 forma pakeista ir išdėstyta nauja redakcija.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 "Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo" pakeitimo")" (2018 05 29 Nr. (32.44-31-3)-RM-20753)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašte aiškina VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimus, padarytus vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-36.


Darbo santykiai ir darbo ginčai

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas" (2003 07 01 Nr. IX-1672)  Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1158

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1158, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiami Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsniai.

Patikslintos įstatymo nuostatos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų rengimo ir statinių projektavimo, statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorių rengimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nuostatas dėl neformaliojo profesinio mokymo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai galės tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu pavestas funkcijas, skiriant išmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas" (2003 10 14 Nr. IX-1768) Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1160

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1160, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiami Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12(4) straipsniai. Įstatymo pakeitimu patikslintos ir suderintos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo nuostatos dėl darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavių įgaliotų asmenų, kurie atliks darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis. Tikslinamos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo nuostatos dėl struktūros ir funkcijų nustatymo.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai" (2018 05 25 Nr. EV-124)

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. EV-124, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 26 d., patvirtinta: Elektroniniu būdu inspektuojamų laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas ir Pranešimas apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą. Nurodyta įmonių, įtrauktų į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, vadovams užtikrinti, kad iki 2018 m. liepos 15 d. LR valstybinei darbo inspekcijai prie SADM elektroniniu būdu, atsakant į Pranešimo klausimus, būtų pateiktas užpildytas, tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos.

Įmonės, kurios ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, bet nėra įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, elektroninėmis priemonėmis, faksu, paštu arba atvykusios į VDI pateikia šiai inspekcijai laisvos formos prašymą prisijungti prie EPDS.


Pelno mokestis

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ištrauka: I skyrius. Bendrosios nuostatos (1–6 str.)" (2001 12 20 Nr. IX-675)  Naujausias pakeitimas 2018 05 24 Nr. XIII-1187

2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1187 pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas. Pakeitimai nustato, kad lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas netaikomas, jeigu LR pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

Pakeitimai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. ir taikomi apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" (2014 09 12 Nr. VA-76, 2012 02 29 Nr. VA-26 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 05 31 Nr. VA-38

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-38, kuris įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d., pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija: Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204, Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204A, Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204N, Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204U.

Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės. Nustatyta, kad Deklaracijos PLN204 forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso. Pakeista deklaracijos užpildymo tvarka. Pakeistos taisyklės taikomos 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.


Socialinis draudimas

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (2015 10 28 Nr. 1K-308) Naujausias pakeitimas 2018 05 30 Nr. 1K-166

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-166, kuris įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d., pakeistas Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Buvęs priedas pervadintas 1 priedu, aprašas papildytas nauju 2 priedu (Duomenų apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei teritorinių ligonių kasų priimtas apmokėti sąskaitas suvestinės ataskaitos Nr. BV-ES forma).

Nustatyta, kad priimtas apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas Teritorinės ligonių kasos (toliau –TLK) įtraukia į ES šalių apdraustiesiems užpildytų sąskaitų sąrašą. Iki einamojo mėnesio 20 dienos suvestinę ataskaitą Nr. BV-ES kiekviena TLK pateikia VLK Ekonomikos departamento Biudžeto skyriui. 

lentelė "Ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis"

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) šalies ūkyje 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 895,2 Eur: viešajame sektoriuje – 885,2, privačiajame sektoriuje – 900 Eur ir 14,8 Eur viršijo viešojo sektoriaus vidurkį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.


Akcizai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus ir Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus pakeitimo" (2018 05 24 Nr. (18.2-31-2 E) RM-20219)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. gegužės 24 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-20219 aiškina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimus nuo 2018 m. gegužės 24 d. ir nuo 2018 m. rugsėjo 15 d., priimtus 2018 m. gegužės 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-35.


Administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXV skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (497–555 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869)  Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1162

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXIX skyrius. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas (589–594 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869) Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1162

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1162, kuris įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d., Administracinių nusižengimų kodeksas papildomas 510(1) straipsniu, keičiamas kodekso 589 straipsnis. Nustatyta atsakomybė už sprendimo taikyti laikinąsias apribojimo priemones nevykdymą.

Administracinių nusižengimų kodekso nuostatos suderinos su Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 8, 10(3) ir 21(1) straipsnių pakeitimo, 21(1) straipsnio pernumeravimo ir pakeitimo bei įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ir ketvirtuoju(1) skirsniu įstatymo nuostatomis, įsigaliosiančiomis 2018 m. lapkričio 1 d.


Bankroto procedūros

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas" (2012 05 10 Nr. XI-2000). Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1154

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1154, kuris įsigalios 2018 m. birželio 26 d., keičiami Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsniai ir priedas, įstatymas papildomas 4(1) straipsniu. Pakeitimu įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. KT5-N4/2017 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

2017 m. birželio 20 d. įsigaliojus naujai 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų redakcijai – 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2015/848  dėl nemokumo bylų, keičiamas įstatymo priedas, nurodant aktualią įstatymu įgyvendinamo reglamento redakciją.


Biudžetinės įstaigos

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas" (2008 09 15 Nr. X-1722, 2000 10 12 Nr. VIII-2018 nauja redakcija)  Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1163

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1163, kuris įsigalios 2019 m. sausio 1 d., keičiami Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsniai.

Pakeitimu įgyvendinamos Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2017-P-30-1-9 „Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą“ pateiktos rekomendacijos. Pakeitimai susiję su savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau – SKĮ) sąvokos pakeitimu, viešumo principo sampratos išplėtimu bei SKĮ reikalingumo peržiūra ir sprendimų dėl jų veiklos tęstinumo priėmimu.


Biudžetinės įstaigos: valstybės tarnyba

Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas" (2002 05 28 Nr. IX-904)  Naujausias pakeitimas 2018 05 17 Nr. XIII-1165

Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1165, kuris įsigalios 2019 m. sausio 1 d., keičiami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 9 straipsniai.

Pakeitimu Korupcijos prevencijos įstatymas suderintas su 2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1163.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2018 05 30 Nr. 507)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507, kuris įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d., patvirtintas Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašas. Nustatytos biudžetinių įstaigų centralizuotai atliekamos personalo administravimo funkcijos bei šių funkcijų atlikimo tvarka.

Nutarimas priimtas, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nuostatas dėl personalo administravimo funkcijų konsolidavimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Pavyzdinių personalo administravimo tarnybų nuostatų patvirtinimo" (2007 10 17 Nr. 1098) Naujausias pakeitimas 2018 05 30 Nr. 508

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 508 nuo 2018 m. birželio 1 d. pripažintas  netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1098 „Dėl Pavyzdinių personalo administravimo tarnybų nuostatų patvirtinimo“.

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-2) Naujausias pakeitimas 2018 05 30 Nr. 27V-88

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 27V-88, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 31 d., pakeistas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas. Į sąrašą įrašyta uždaroji akcinė bendrovė „FC mokymai“.


Gyventojų turto deklaravimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" (2011 01 21 Nr. VA-13, 2004 02 09 Nr. VA-13 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 05 30 Nr. VA-37

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-37, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 31 d., pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės. Taisyklių 145 punkte patikslinti deklaracijos ir jos priedų teikimo būdai.

Įsakymo Nr. VA-37 nuostatos taikomos deklaruojant 2018 m. ir vėlesnių kalendorinių metų turtą, taip pat tikslinant ar teikiant nepateiktas 2017 m. ar ankstesnių kalendorinių metų deklaracijas.


Investicijos ir paskolos

Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" (2012 07 12 Nr. 03-154)   Naujausias pakeitimas 2018 05 24 Nr. 03-80

Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-80, kuris įsigalios 2019 m. sausio 1 d., pakeistos Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklės. Atnaujintos Taisyklėse vartojamos sąvokos. Patikslinta: reikalavimai periodinių ataskaitų turiniui ir teikimo formai; Lietuvos bankui teikiamų periodinių ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka bei terminai, ataskaitoje teikiamų rodiklių skaičiavimo tvarka. Atnaujinti: 1, 4, 5, 6, 7 priedai; 3 priedas pripažintas netekusiu galios.

Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo" "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo" (2008 08 07 Nr. 123)   Naujausias pakeitimas 2018 05 24 Nr. 03-81

Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-81, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 26 d., pakeistas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašas. Apraše nustatyta, kaip tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų užsienio paskolų duomenys. Paaiškinta sąvoka užsienio ūkio subjektai. Nustatyta, kad užsienio juridinių asmenų atstovybės ir filialai, registruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, yra laikomi atskirais instituciniais vienetais ir privalo teikti informaciją pagal šio Aprašo nuostatas. Informacijos apie užsienio paskolas nereikia teikti šalies kredito įstaigoms, jeigu jos buvo gautos ar suteiktos patronuojančiajai arba patronuojamajai kredito įstaigai.  Nauja redakcija išdėstyti Tvarkos aprašo 1–5 priedai.

Aprašo 3-iasis priedas  įsigalios 2018 m. spalio 1 d.


Prekyba

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas "Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo" (2016 03 14 Nr. 4-216, 2010 09 06 Nr. 4-678 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 05 29 Nr. 4-320

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 4-320, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiama: Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių 8 ir 14 punktai bei Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų 9 punktas.

Pakeitimai susiję su regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimu jungimo būdu, prijungiant juos prie Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos, kuris po reorganizavimo tęsia veiklą perimdamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas.


Reklama

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse nurodytos informacijos pateikimo reklamoje taisyklių patvirtinimo" (2015 10 28 Nr. 4-671)  Naujausias pakeitimas 2018 05 28 Nr. 4-309

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 4-309, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d., keičiama Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4-671 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse nurodytos informacijos pateikimo reklamoje taisyklių patvirtinimo“ preambulė. Pakeitimas susijęs su Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymo Nr.  XIII-1123 įsigaliojimu.

 

MOKESČIŲ DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO KALENDORIUS
 

Terminas

Prievolė

Pavadinimas

Birželio 15 d.

mokėti

GPM nuo birželio 1–15 d. išmokėtų sumų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms

Pelno mokestį nuo gegužės mėn. išmokėtų dividendų

VSD įmokas (už darbuotojus) už gegužės mėn.

Pelno mokestį nuo per gegužės mėn. užsienio vienetams išmokėtų pajamų, apmokestinamų pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio

Akcizus už gegužės mėn.

Privalomuosius atskaitymus nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų už gegužės mėn.

Pelno mokestį už 2017 metus

Avansinį nekilnojamojo turto mokestį už 2018 metus

Avansinį pelno mokestį už 2018 metus

pateikti

Metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2017 metus (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, PLN205)

Akcizų deklaraciją už gegužės mėn.

SAM pranešimą už apdraustuosius už gegužės mėn.

Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą

Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir stačiojo miško pardavimo pajamų už balandžio mėn. deklaracijos FR0463 formą

Pelno mokesčio nuo gegužės mėn. išmokėtų dividendų deklaracijos FR0640 formą

Gerbiami prenumeratoriai,

jei kilo nesklandumų naudojantis elektroniniu leidiniu „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“, rašykite  sąvadų redakcijai adresu: sav@paciolis.lt

Elektroninis leidinys „Mokesčių, apskaitos ir teisės reglamentų naujienlaiškis“ skirtas tik jo prenumeratoriams ir negali būti jokiais būdais ir jokiomis priemonėmis perduodamas tretiesiems asmenims. Asmenys, pažeidę šį reikalavimą, gali būti ne tik traukiami teisinėn atsakomybėn, bet ir rizikuoja prarasti kompiuterio duomenis.


2018 © UAB Pačiolis. Visos teisės saugomos