Pačiolis

 
El. parduotuvė

Asmens DUOMENŲ APSAUGA – darbo tvarkos, rekomendacijos ir pavyzdžiai


 

Asmens duomenų apsauga – aktualu kiekvienai įmonei!

Darbo priemonės kaina ‒ 65 € (su PVM).

Apimtis – 172 psl.

 


Leidinį parengė UAB „Pačiolis“ metodinio centro darbuotojai. Projekto vadovas – teisininkas Vaidotas Dauskurdas, turintis daugiau kaip 20 metų teisinio darbo patirtį. Parengęs apie dešimtį publikacijų asmens duomenų apsaugos klausimais, seminaro apie tinkamą asmens duomenų apsaugą lektorius. 

Skirta visoms įmonėms, kurios savo veikloje yra susijusios su fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu. Kitaip tariant, kiekviena įmonė, kuri tvarko bet kokius fizinių asmenų duomenis, privalo įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Tuo pačiu, privalo pasirengti įvairias vidines tvarkas, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų tvarkymą. Beje, bet kuri įmonė,  įdarbinusi nors vieną darbuotoją, jau laikytina tvarkančia asmens (darbuotojo) duomenis.

Visų dokumentų šablonus (tvarkų, darbo ir komercinių sutarčių, jų pakeitimų, įsakymų ir pan.) darbo priemonės pirkėjai gaus ir elektroniniu pavidalu. Šablonai parengti naudojant populiarias MS Word ir MS Excel programas, todėl jie lengvai pritaikomi kiekvienos įmonės reikmėms.

Pateikiamų šablonų sąrašas

Įsakymas dėl asmens, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, skyrimo.
Įmonėje saugomų ir tvarkomų asmens duomenų revizijos darbalapis.
Darbuotojų supažindinimas su įmonėje priimtomis tvarkomis, susijusiomis su asmens duomenų apsauga.
Įmonės asmens duomenų apsaugos politika.
Darbuotojų Asmens duomenų saugojimo politika.
Interneto svetainės Privatumo politika.
Interneto parduotuvės Privatumo politika.

Interneto svetainės slapukų (cookies) naudojimo politika.
Darbo sutarties nuostatos dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
Pranešimas el. naujienlaiškių gavėjams, prašant sutikimo toliau el. paštu siųsti naujienas.
Pranešimas įmonėms – partnerėms, kad įsipareigojama laikytis privalomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Susitarimas su įmone partnere dėl pateiktų asmens duomenų saugaus naudojimo.
Sutarties pakeitimas, įtraukiant šalių įsipareigojimą užtikrinti asmens duomenų saugumą.
Pranešimas fiziniams asmenims, kad įsipareigojama laikytis privalomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Susitarimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo.
Įsakymas dėl komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimo.
Komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos naudojimo (atskleidimo) tvarka.
Vykdant sutartį gautų Asmens duomenų grąžinimo aktas.
Asmens duomenų sunaikinimo aktas.
Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
Prašymas ištaisyti (patikslinti) tvarkomus asmens duomenis.
Prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis.
Prašymas perkelti kitam duomenų valdytojui tvarkomus asmens duomenis.
Duomenų valdytojo pranešimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma.
Skundo, teikiamo Valstybinei duomenų apsaugos tarnybai dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojama forma.
Duomenų valdytojo atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto išreikšto prašymo, rekomenduojama forma.

TURINYS 

1. Įmonės prisitaikymo prie naujo asmens duomenų apsaugos reglamentavimo darbai

1.1. Pagrindiniai asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

.2. Duomenys, pripažįstami asmens duomenimis.

1.3. Svarbiausios sąvokos.

1.4. Asmens duomenų rinkimo bei saugojimo etapai.

1.5. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, skyrimo (pavyzdys).

1.6. Įmonėje saugomų ir tvarkomų asmens duomenų revizijos darbalapis (pavyzdys).

1.7. Darbuotojų supažindinimas su įmonėje priimtomis tvarkomis, susijusiomis su asmens duomenų apsauga (pavyzdys).

2. Privalomos ir rekomenduojamos politikos bei tvarkos

2.1. Įmonės asmens duomenų apsaugos politika.

2.2. Darbuotojų Asmens duomenų saugojimo politika.

2.3. Interneto svetainės Privatumo politika.

2.4. Interneto parduotuvės Privatumo politika.

2.5. Interneto svetainės slapukų (cookies) naudojimo politika.

3. Sutarčių ir įvairių susitarimų koregavimas, įsipareigojant užtikrinti asmens duomenų apsaugą

3.1. Darbo sutarties nuostatos dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.

3.2. Pranešimas el. naujienlaiškių gavėjams, prašant sutikimo toliau el. paštu siųsti naujienas.

3.3. Pranešimas įmonėms – partnerėms, kad įsipareigojama laikytis privalomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

3.4. Susitarimas su įmone partnere dėl pateiktų asmens duomenų saugaus naudojimo.

3.5. Susitarimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo.

3.6. Gautų Asmens duomenų grąžinimo aktas.

3.7. Gautų asmens duomenų sunaikinimo aktas.

4. Duomenų subjekto teikiamų prašymų, skundų ir kitų dokumentų pavyzdinės formos

4.1. Prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

4.2. Prašymas ištaisyti (patikslinti) tvarkomus asmens duomenis.

4.3. Prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

4.4. Prašymas perkelti kitam duomenų valdytojui tvarkomus asmens duomenis.

4.5. Duomenų valdytojo pranešimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma.

4.6. Skundo, teikiamo Valstybinei duomenų apsaugos tarnybai dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojama forma.

4.7. Duomenų valdytojo atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto išreikšto prašymo, rekomenduojama forma.

4.8.Valstybinių institucijų, įgyvendinančių asmens  duomenų  tvarkymo procesų priežiūros ir kontrolės funkcijas, rekvizitai ir kontaktiniai duomenys.

5. Atsakomybė už asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarkos pažeidimus.

 Leidinio priedai:

– Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES 2016/679 „dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva“ 95/46/EB).

– LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (2018-06-30 LR Seimo priimta įstatymo redakcija).

– Pasiruošimas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taikymui (2017-05-025 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacija).

– Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės (2018-07-09 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E)).

– Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašas (2018-07-18 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E)).

– Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašas (2018-07-27 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E)).

– Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašas (2018-07-30 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-73(1.12.E)).

Darbo priemonėje:

● Įmonės prisitaikymo prie naujo asmens duomenų apsaugos reglamentavimo darbai.

   – Asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei tvarkymo procedūrų patvirtinimo ir įgyvendinimo etapai;

   – Įmonėje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų faktinės situacijos įvertinimas – revizijos darbalapis;

   – Revizijos Darbalapio užpildytas pavyzdys;

   – Darbuotojų pasirašytinai supažindinimo su priimtomis tvarkomis pavyzdys.

● Privalomos ir rekomenduojamos tvarkos.

   – Įmonės asmens duomenų politika;

   – Darbuotojo Asmens duomenų saugojimo politika (asmens duomenų tvarkymo taisyklės);

   – Įmonės interneto svetainės Privatumo taisyklės;

   – Internetinės parduotuvės Privatumo politika;

   – Interneto svetainės slapukų (cookies) naudojimo taisyklės;

   – Įsakymas dėl asmens, atsakingo už asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą įmonėje, paskyrimo.

● Sutarčių ir įvairių susitarimų koregavimas, įsipareigojant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

   – Darbo sutarties pakeitimas dėl įmonėje turimų asmens duomenų saugumo užtikrinimo;

   – Civilinių sutarčių pakeitimo nuostatos, įpareigojančios partnerius užtikrinti jiems perduotų įmonės partnerės asmens duomenų saugumą;

   – Sutarčių su pirkėjais / tiekėjais, fiziniais asmenimis, pakeitimai, užtikrinant jų perduotų asmens duomenų apsaugą;

   – Pranešimas partneriams, kad įmonė įsipareigoja kitų subjektų pateiktus asmens duomenis tvarkyti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

   – Pranešimas įmonėms partnerėms, kviečiant jas ir toliau gauti įmonės siunčiamus rinkodaros pranešimus;

   – Konfidencialumo sutartis ir kiti su ja susiję įmonės dokumentai;

   – Sutartis dėl naikinamų dokumentų sunaikinimo, sunaikinimo aktas.

● Prašymų, susijusių su asmens duomenų teisių užtikrinimu, pavyzdžiai.

   – Asmens prašymas susipažinti su įmonėje saugomais ir kaupiamais jo asmens duomenimis;

   – Asmens prašymas panaikinti visus ar dalį įmonėje saugomų ir kaupiamų jo asmens duomenų;

   – Asmens prašymas perkelti įmonėje saugomus ir kaupiamus jo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui);

   – Skundo dėl galimo asmens duomenų pažeidimo pavyzdinė forma;

   – Institucijų, atsakingų už asmens duomenų apsaugą, sąrašas, jų rekvizitai, kreipimosi adresai.

● Atsakomybė už asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus.

● Asmens duomenų apsaugos reglamentai.

• Ko gero šiuo metu tai vienintelis leidinys, kuriame yra pateikiamos tvarkos ir įvairūs šablonai, padėsiantys įgyvendint Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

• Pažymėtina, kad atsakomybė už netinkamą asmens duomenų tvarkymą gali kilti ne tik tuomet, kai pavagiami ir/ar neteisėtai paviešinami įmonėje saugoti asmens duomenys, bet ir tuo atveju, kuomet įmonė tiesiog nesiima priemonių, kad būtų užtikrinti BDAR įtvirtinti asmens duomenų tvarkymo principai.

• Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įmones įpareigoja parengti ganėtai daug privalomų vidinių tvarkų ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų apsauga, o įmonės, neturinčio šios srities specialisto, abejotina ar galės savarankiškai tai padaryti.

• Šis leidinys kaip tik ir padės įmonėms susiorientuoti reikalavimuose, pateiks reikalaujamų vidinių dokumentų parengtus pavyzdžius, o internetinėje darbo priemonės dalyje ras ir naudojimui parengtus dokumentų šablonus, kuriuos galės lengvai prisitaikyti savo reikmėms.


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

Darbo priemonė Asmens DUOMENŲ APSAUGA – darbo tvarkos, rekomendacijos ir pavyzdžiai

65