Pačiolis

 
El. parduotuvė

Seminaras „Metinės pelno mokesčio deklaracijos parengimas atsiskaitant už 2009 m.“

  KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Klausimo data: 2010-09-20

Klausimas:
Bendrove įmonių grupėje yra dukterine. Ši bendrovė turi sukaupusi ir mokestiniu nuostoliu, ir vykdo investicinio projekto lengvata.  Patronuojanti įmonė pageidautų 2010 metais pasinaudoti dukterinės įmonės sukauptais mokestiniais nuostoliais. Koks yra apmokestinamojo pelno mažinimo eiliškumas ir pagal koki PMI straipsni nustatomas šis eiliškumas?

Atsakymas:

Jeigu įmonė neperduotų mokestinių nuostolių patronuojančiai įmonei, tai pagal PMĮ 461 str. nuostatas, investicinio projekto išlaidas galėtų atimti iš apmokestinamojo pelno, tik po to, kai iš pajamų yra atimtos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, įskaitant suteiktą paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius (PMĮ 461 str. komentaras).

Jeigu įmonė perduos mokestinius nuostolius savo patronuojančiai įmonei, tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, tokie perduoti mokestiniai nuostoliai į įmonės apmokestinamojo pelno apskaičiavimą neįtraukiami.

Klausimo data: 2010-09-20

Klausimas:

Bendrovė 2009 metais vykdė investicinį projektą. 2010 metais nuspręsta papildomai įsigyti įrangos, kuri atitinka investicinio projekto lengvatą ir apie kurią nebuvo pranešta VMI. Ar reikia papildomai 2010 metais pranešinėti VMI apie nauja investicinį projektą? Ir kaip kitais (2011, 2012, 2013) mokestiniais metais, kai bendrove įsigis investicinį projektą atitinkanti IMT, apie kuri nebuvo pranešta VMI?

Atsakymas:

 Įmonė vienu metu gali vykdyti ne vieną investicinį projektą ir apie visus juos privalo informuoti VMI pagal VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2009-02-20 įsakymu Nr. VA-17 „Dėl pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytą tvarką.

Dėl pranešimų tikslinimo PMĮ 461 str. komentare pasakyta: „Po pranešimo pateikimo, t. y. investicinio projekto eigoje pasikeitus pateiktai informacijai, pvz. pasikeitus numatytoms patirti turto, reikalingo įgyvendinant investicinį projektą, įsigijimo išlaidoms arba įsigijus kitą nei numatyta pranešime turtą, tikslinti pranešime pateiktos informacijos nebeprivaloma.“

Tačiau, jei turite abejonių, ar įmonės įsigytas turtas, kuris nebuvo nurodytas anksčiau pateiktame pranešime priskirtinas būtent tam investiciniam projektui, apie kurį įmonė yra informavusi VMI, būtų tikslinga pateikti papildomą pranešimą.

Jeigu nustatytumėte, kad toks turtas įsigytas naujam investiciniam projektui (kitokie nei ankstesnio investicinio projekto tikslai), naują pranešimą pateikti būtina, norint pasinaudoti investicinio projekto lengvata.

Visais vėlesniais metais, jei įmonė vykdys investicinius projektus, apie kuriuos pranešimai jau yra pateikti, papildomai apie juos informuoti VMI nereikės.

Klausimo data: 2010-09-22

Klausimas:

Du akcininkai bendrovėje A turi po 22 proc. akcijų, bendrovėje B po 33 proc. akcijų, bendrovėje B trečias akcininkas vieno iš akcininkų brolis. Ar gali bendrovė B taikyti lengvatinį pelno mokestį (13 proc.) 2009 metams, kiti kriterijai atitinka kriterijus nurodytus įstatyme?

Atsakymas:

Pagal PMĮ 5 str. 3 d. 4 p. lengvata netaikoma vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

Pateiktame klausime vienete A tie patys dalyviai valdo 44 proc. akcijų, o vienete  B - 66 proc. Taigi vienetas B gali taikyti lengvatinį pelno mokesčio tarifą, nes šio vieneto dalyviai, vienete A valdo mažiau kaip  50 proc. akcijų.

Klausimo data: 2010-09-22

Klausimas:

Bendrovė užsiima automobilių remontu, kartais atliekant remontus nupirktos detalės skirtos automobilių remontui, būna sugadinamos arba netinkamos ir jų grąžinti nebegalima. Ar galima jas nurašyti į sąnaudas, ar tai būtų leidžiami atskaitymai?

Atsakymas:

Leidžiamais atskaitymai pripažįstamos tik tokios sąnaudos, kurios įmonei uždirba apmokestinamųjų pajamų ar teikia ekonominę naudą.

Šiuo atveju, įsigytų netinkamų (nekokybiškų) detalių išlaidos negali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. Įsigijus nekokybiškas prekes, turėtų būti numatyta galimybė jas grąžinti tiekėjui.

Teikiant remonto paslaugas sunaudotų atsarginių dalių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.