Pačiolis

 
El. parduotuvė

VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS PASLAUGOS


Nemažai įmonių (ypač dabartiniu laikotarpiu) patiria rimtų sunkumų dėl naudojamų neracionalių vadybos sistemų. Dabar įmonėse vyraujančios vadybos ir biudžetų sistemos yra pernelyg koncentruotos į norimų rezultatų pasiekimą bei gautų rezultatų analizę, tačiau per mažai dėmesio skiria vadybos bei vykdomos veiklos procesų tobulinimui, kurių kokybė ir lemia galutinį įmonės veiklos rezultatą. Tai jau oficialiai konstatavo pasaulinio masto vadybos ir vadybos apskaitos profesinės organizacijos.

 Bendrovė „Pačiolis“ jau daugelį metų aktyviai dalyvauja Lietuvos įmonių vadybos bei apskaitos sistemų pertvarkos ir diegimo, įmonių specialistų mokymo ir perkvalifikavimo programose. Mes teikiame paslaugas, orientuotas į kliento įmonės vadybos sistemos ir vykdomų veiklos procesų optimizavimą, naudojant pažangiausias vadybos, biudžetų bei kaštų apskaitos metodikas. Tai naujos, pasauliniu mastu sparčiai plintančios sistemos, kurias pritaikančios įmonės ženkliai pagerina savo veiklos efektyvumą ir pasiekia puikių rezultatų. Šių sistemų įdiegimas įmonėje leidžia iš esmės sumažinti veiklos administravimo ir kitus veiklos kaštus, padidinti kiekvienos darbo vietos efektyvumą bei identifikuoti neduodančius įmonės veiklai naudos darbus bei darbuotojus.

 Suprantama, tokių sistemų diegimas yra itin sudėtingas, reikalaujantis aukštos kvalifikacijos bei atitinkamos patirties darbas, kurio patys įmonės darbuotojai savarankiškai dažniausiai negali atlikti tinkamai. Tačiau jie tai sėkmingai atlieka vadovaujami kvalifikuotų ekspertų. Todėl mūsų specialistai dalyvauja šiame darbe, išmokydami įmonės vadybos personalą bei ekonominių tarnybų darbuotojus ir konsultuodami juos minėtų sistemų diegimo metu. Toks vadybos ir kaštų apskaitos sistemos sukūrimo bei įdiegimo darbų organizavimo ir atlikimo būdas, be to, leidžia gerokai sumažinti kliento kaštus, skiriamus šiems darbams.

Jūsų įmonei siūlome šias vadybos ir kaštų apskaitos paslaugas

1 etapas. Įmonės vadybos sistemos įvertinimas. Šio etapo metu atliekami tokie darbai:

1.1. Susipažinimas su įmonės veiklos rūšimis bei technologijos ypatumais,

1.2. Susipažinimas su įmonės vadybos struktūra bei taikomais vadybos principais,

1.3. Susipažinimas su įmonės padalinių veikla, funkcijomis, atsakomybe bei darbuotojų motyvavimo sistema,

1.4. Darbo organizavimo įmonėje ir atskiruose jos padaliniuose principų nagrinėjimas,

1.5. Įmonės veiklos procesų bei buhalterinės apskaitos kompiuterizavimo lygio įvertinimas,

1.6. Susipažinimas su įmonės biudžetų ir jų vykdymo kontrolės sistema,

1.7. Susipažinimas su apskaitos organizavimu įmonėje,

1.8. Įmonėje egzistuojančios kaštų apskaitos bei savikainos kalkuliavimo sistemos įvertinimas,

1.9. Susipažinimas su įmonės vidine atskaitomybe, jos paskirtimi, turiniu ir periodiškumu.

2 etapas. Atlikę Įmonės vadybos sistemos įvertinimą, pateiksime Jums:

2.1. Ataskaitą apie visus nustatytus įmonėje vadybos bei vadybos ir kaštų apskaitos sistemos trūkumus.

2.2. Įmonės vadybos bei vadybos ir kaštų apskaitos sistemos sutvarkymo (arba tobulinimo) darbų programą.

3 etapas. Surengsime mokymus Jūsų Įmonės darbuotojams:

3.1. Vienos dienos praktiniai mokymai įmonės vadovams, pavaduotojams bei kitiems įmonės vadybos personalo darbuotojams. Mokymo metu aiškinama, kaip naudojant naujausias ir pažangiausias metodikas efektyviai pertvarkyti įmonės vadybą bei jos sistemas, ypač biudžetų sistemą, kad įmonė iš esmės pagerintų savo veiklą.

3.2. Trijų-penkių (trukmė nusprendžiama po pirmojo darbų etapo) praktiniai mokymai įmonės buhalteriams bei kitų ekonominių tarnybų darbuotojams. Mokymuose aiškinami efektyvių biudžetų parengimo, jų vykdymo įvertinimo, įmonės atsakomybės centrų veiklos apskaitos bei gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) savikainos kalkuliavimo klausimai.

4 etapas. Jūsų Įmonės darbuotojams, atliekantiems vadybos bei vadybos ir kaštų apskaitos sistemos  sutvarkymo (arba tobulinimo) darbus, teikiamos mūsų specialistų konsultacijos.

Konsultacijų trukmė nustatoma abiejų šalių tarpusavio sutarimu atlikus pirmųjų trijų etapų darbus.

Standartinių vadybos ir kaštų apskaitos diegimo metu atliekamų darbų aprašymai

Įmonės biudžetų sistemosparengimas

Atsižvelgdami į įmonės veiklos specifiką, taikomą joje vadybos modelį bei konkrečius įmonės poreikius padedame jai pasirengti efektyvią biudžetų sistemą.

Atliekant šį darbą:

 • nustatomos biudžetų rengimo įmonėje techninės procedūros;
 • numatomos veiklos, kurioms įmonėje sudaromi biudžetai, nustatoma biudžetų jų apimtis bei detalumas;
 • numatomos įmonėje sudaromų biudžetų formos bei juose pateikiami rodikliai;
 • parengiama biudžetų vykdymo kontrolės ir nukrypimų nuo jų įvertinimo tvarka.

Įmonės vidinės atskaitomybės sistemos parengimas

Remdamiesi įmonės vadybos organizacine struktūra, jos biudžetų sistema ir atsižvelgdami į konkrečius įmonės informacinius poreikius padedame jai pasirengti efektyvią vidinės atskaitomybės sistemą.

Atliekant šį darbą:

 • numatomos atsakomybės centrų ataskaitų formos bei jose atspindimi rodikliai;
 • nustatomas atsakomybės centrų ataskaitų tarpusavio santykis;
 • nustatoma atsakomybės centrų ataskaitų rengimo ir pateikimo vartotojams tvarka.

Produktų savikainos kalkuliavimo sistemos parengimas

Įvertindami įmonės veiklos specifiką, jos gaminamų produktų asortimentą ir nomenklatūrą bei atsižvelgdami į konkrečius įmonės poreikius padedame jai pasirengti tinkamiausią produktų savikainos kalkuliavimo sistemą, apimančią:

 • tiesioginių gamybinių išlaidų apskaičiavimo ir jų priskyrimo produktų savikainą tvarką;
 • netiesioginių gamybinių išlaidų apskaičiavimo ir paskirstymo tarp produktų kriterijų parinkimą bei šių išlaidų įskaičiavimo į produktų savikainą tvarką;
 • pardavimų išlaidų apskaičiavimo ir paskirstymo tarp parduodamų produktų tvarką;
 • įmonės bendrųjų ir administracinių bei kitų negamybinių išlaidų apskaičiavimo bei paskirstymo tarp įmonės veiklų, padalinių, produktų ir kitų kalkuliavimo objektų tvarką;
 • neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų ir kt.) įvertinimo bei jų apskaitos įmonėje tvarką.

Įmonės vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų sistemos parengimas

Įvertinę įmonėje vadybos tikslais formuojamą ir vadybos personalui reikalingą informaciją padedame įmonėms pasirengti vadybos ir kaštų apskaitai vesti skirtą sąskaitų sistemą.

Atliekant šį darbą:

 • parengiama vadybos ir kaštų apskaitai reikalingų sąskaitų sistemos struktūra;
 • parengiama sąskaitų kodavimo sistema;
 • sudaromas vadybos ir kaštų apskaitai vesti skirtų sąskaitų planas;
 • parengiama sąskaitų korespondavimo, registruojant jose vadybai svarbią informaciją, sistema.

Dėl konsultacijų kreiptis telefonu: 8 655 126 84

arba el. paštu: konsultacijos@paciolis.lt 
     
Doc. dr. auditorius
Gediminas Kalčinskas
 
Auditorius
Valdas Jagminas
   
         
Auditorė
Dalia Kristina Plačenytė
  Oksana Galin
konsultantė