Pačiolis

 
El. parduotuvė


POPIERINIAI NORMINIŲ AKTŲ SĄVADAI (SU 12 MĖN. ATNAUJINIMŲ PRENUMERATA)


 
Popieriniuose norminių aktų sąvaduose atrinkti ir atspausdinti dažniausiai kasdieniame darbe naudojami norminiai aktai. Rečiau naudojamus dokumentus galite surasti elektroninėje norminių aktų duomenų bazėje. Kad paprasčiau surastumėte jums reikalingus dokumentus, sąvado turinyje nurodoma dokumento vieta Jūsų segtuve ir elektroninėje sąvado versijoje. Keičiantis sąvade pateikiamiems reglamentams, sąvado prenumeratorius gauna pakeitimus (naujai atspausdintus sąvado puslapius), kuriuose atspindėti paskutiniai reglamento pasikeitimai. Tereikia iš segtuvo išimti senus puslapius ir įsisegti naujus. Atnaujinimai siunčiami paštu kartą per mėnesį.

 • Kodėl verta rinktis?
 • Aktualūs - iš gausybės Lietuvos Respublikos norminių aktų išrinkti tik įmonėms reikalingi reglamentai. Pateikiami ne tik įstatymai ir poįstatyminiai norminiai aktai, bet ir Valstybinės mokesčių inspekcijos raštai bei mokesčių įstatymų komentarai, kurie nėra skelbiami „Valstybės žiniose“.
 • Susisteminti. Norminiai aktai susisteminti į savarankiškus sąvadus, skirtus konkrečiam vartotojui. Sau naudingą sąvadą ras tiek įvairių rūšių įmonės ir organizacijos (individualios įmonės, mažosios bendrijos, ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės), tiek dauguma įmonės specialistų (buhalteriai, mokesčių specialistai, įmonių juristai, personalo tarnybų darbuotojai ir kt.).
 • Informatyvūs. Sąvade pateikiama ne tik šiuo metu galiojanti, bet ir anksčiau galiojusios norminio akto redakcijos, nurodomos jų galiojimo laikotarpis, dokumento priėmimo data bei numeris. Ir originali reglamento redakcija, ir visos reglamento pataisos matomos viename ir tame pačiame dokumente.
 • Patogūs naudoti. Aiškiai ir suprantamai išskirtos galiojančios, naujai papildytos bei panaikintos norminių aktų dalys. Todėl paprasta atskirti šiuo metu galiojančias norminio akto dalis nuo nebegaliojančių dalių. Lengva rasti naujausius norminių aktų pakeitimus.
 • Nesenstantys. Keičiantis tiesės aktams sąvadai nuolat atnaujinami, todėl sąvaduose pateikiama informacija nesensta.
 • Reikalingiausi sąvadai segtuvuose. Siekdami pagreitinti Jūsų darbą su norminiais aktais, „Pačiolio“ ekspertai į sąvado segtuvus atrinko dažniausiai kasdieniame darbe naudojamus reglamentus. Rečiau naudojamus ar jau negaliojančius dokumentus nuo galėsite surasti ir atsispausdinti „Pačiolio“ elektroninių norminių aktų duomenų bazėje.


Sąvadas „Pelno mokestis“ skirtas įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, kurie verčiasi ūkine-komercine veikla arba nekomercine veikla, bet gauna pajamų iš komercinės veiklos, t. y. visiems ūkio subjektams, privalantiems apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti pelno mokestį bei atskaitymus nuo pajamų į Kelių priežiūros ir plėtros programos sąskaitą.

Sąvade PELNO MOKESTIS rasite:

 • LR pelno mokesčio įstatymą,

 • pelno mokesčių deklaracijų ir jų priedų formas bei pildymo taisykles,

 • dividendų pelno mokesčio deklaravimą,

 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus,

 • finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo tvarką pelno mokesčiui apskaičiuoti,

 • komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką,

 • dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes,

 • pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisykles,

 • skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisykles,

 • sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarką,

 • materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių įmonių veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką,

 • užsienio vienetų ir nuolatinių buveinių pelno mokesčio deklaravimą reglamentuojančius norminius aktus.

Kitus pelno mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą ir prievolių vykdymą reglamentuojančius norminius aktus, įstatymo komentarus, VMI raštus rasite „Pačiolio“ e. sąvade.Sąvadas „LR pelno mokesčio įstatymo komentaras“ naudingas įmonėms, kurioms kyla klausimų apskaičiuojant ir mokant pelno mokestį. Sąvade pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos parengtas Pelno mokesčio įstatymo, įsigaliojusio 2002 m. sausio 1 d., komentaras. Taip pat pateikiami visi Valstybinės mokesčių inspekcijos komentaro pakeitimai ir papildymai, atsižvelgiant į įstatymo pakeitimus.


Sąvadas „Gyventojų pajamų mokestis“ naudingas visiems ūkio subjektams, turintiems samdomų darbuotojų ir išskaičiuojantiems gyventojų pajamų mokestį iš darbo užmokesčio, apmokestinant pajamas, išmokamas pagal autorines sutartis, bei kitas gyventojų pajamas. Atskirose dalyse pateikiami norminiai aktai, reglamentuojantys turto deklaravimą ir paveldimo turto apmokestinimą.

Sąvade GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS rasite:

 • LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą,

 • pajamų mokesčio deklaracijų ir jų priedų formas bei pildymo taisykles,

 • pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarką,

 • neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymą,

 • pažymų apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį pildymo ir išdavimo taisykles,

 • individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių,

 • verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles,

 • išlaidų, susijusių su individualios veiklos pajamų uždirbimu, priskyrimo leidžiamiems atskaitymams ir jų apskaičiavimo tvarką,

 • gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (pagal pažymą), buhalterinės apskaitos taisykles,

 • prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formą bei pildymo taisykles,

 • fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai formą, pildymo bei pateikimo taisykles.

Kitus pajamų pripažinimą ir mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą reglamentuojančius norminius aktus, įstatymo komentarus, VMI raštus rasite „Pačiolio“ e. sąvade.

 Sąvadas „LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras“ – aktualus visų įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalteriams, kurie apskaičiuoja, išmoka ir apmokestina gyventojų pajamas ir savo darbe susiduria su tam tikrais neaiškumais išskaičiuodami ir mokėdami gyventojų pajamų mokestį. Atsakymus į visus rūpimus klausimus jie ras šiame sąvade.


  Sąvadas „Socialinis draudimas“ naudingas visiems ūkio subjektams, skaičiuojantiems privalomas socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas bei išmokas. Jame taip pat pateikti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą reglamentuojantys norminiai aktai. Sąvadas parengtas pagal 2000 m. sausio 1 d. galiojusius norminius aktus su visais vėlesniais jų pakeitimais ir papildymais.Sąvadas „Pridėtinės vertės mokestis“ naudingas visiems ūkio subjektams, kurie jau yra arba planuoja tapti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais. Todėl jiems svarbu žinoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimosi tvarką, pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas ir neapmokestinamas prekes ir paslaugas, tarifus, mokesčio apskaitą bei kitas nuostatas.

Sąvade PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS rasite:

 • LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą,

 • PVM deklaracijų ir jų priedų formas bei pildymo taisykles,

 • registravimo (išregistravimo) PVM mokėtojų registre taisykles,

 • mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles,

 • PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo tvarką,

 • įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalų pildymo taisykles,

 • elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, išsiuntimo ir saugojimo taisykles,

 • prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaitos dalies, proporcingai tenkančios apmokestinamai veiklai, suderinimo su VMI taisykles ir suderinimo sprendimo formą,

 • PVM atskaitos tikslinimo tvarką,

 • prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitų formas, pildymo ir teikimo taisykles,

 • elektroninių prašymų grąžinti kitose ES valstybės narėse sumokėtą PVM teikimo taisykles,

 • importuotų ir tiekiamų į kitą ES valstybę narę prekių neapmokestinimo importo PVM taisykles.

Kitus pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą ir prievolių vykdymą, Intrastato ataskaitas ir jų teikimą, importo PVM apskaičiavimą ir deklaravimą, PVM grąžinimą reglamentuojančius norminius aktus įstatymo komentarus, VMI raštus rasite „Pačiolio“ e. sąvade.

 Sąvadas „LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras“ – aktualus pridėtinės vertės mokesčio mokėtojams, kurie susiduria su tam tikrais neaiškumais apskaičiuodami ir mokėdami pridėtinės vertės mokestį. Jame kiekvienas straipsnis ir net atskira straipsnio dalis yra išsamiai paaiškinta, remiantis pavyzdžiu.


Sąvadas „Kiti mokesčiai“ naudingas įmonėms ir organizacijoms, turinčioms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, nuomojančioms žemę ir mokančioms mokesčius už ją, turinčioms transporto priemonių, gaminančioms ar prekiaujančioms apmokestinamaisiais gaminiais, naudojančioms apmokestinamąją pakuotę ir todėl privalančioms mokėti mokestį už aplinkos teršimą.
 Sąvadas „Kitų mokesčių įstatymų komentarai“ padės įmonėms ir organizacijoms, turinčioms nekilnojamojo turto, mokančioms žemės mokestį, nesusipainioti įstatymų nuostatų labirintuose.
Sąvadas „Apskaita“ reikalingas visiems ūkio subjektams, kuriems privaloma tvarkyti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, taip pat tiems, kurie privalo rengti finansinę atskaitomybę. Sąvade pateikti poįstatyminiai norminiai aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę, pavyzdinis sąskaitų planas ir Verslo apskaitos standartai.

Sąvade APSKAITA rasite:

 • LR buhalterinės apskaitos įstatymą,

 • LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą,

 • LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą,

 • Pavyzdinį sąskaitų planą,

 • Verslo apskaitos standartus,
 • Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles,

 • Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles,

 • Kasos aparatų diegimo ir naudojimo, taip pat kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo taisykles,

 • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles,

 • Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles,

 • Inventorizacijos taisykles,

 • Dokumentų saugojimo terminų rodyklę,

 • Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisykles,

Kitus apskaitą reglamentuojančius norminius aktus, VAS rekmendacijas, VMI raštus, dokumentų rengimą ir saugojimą reglamentuojančius norminius aktus rasite "Pačiolio" e.sąvade.Sąvadas „Darbo santykiai ir darbo ginčai“ naudingas visiems ūkio subjektams, turintiems samdomų darbuotojų. Jame esantys norminiai aktai padės visada teisingai įforminti darbo santykius, apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. Sąvade galima rasti norminius aktus, kuriuose aptariami atostogų suteikimo, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, kolektyvinės sutarties sudarymo principai. Tik remiantis šiame sąvade esančiais norminiais aktais bus sėkmingai sprendžiami konfliktai tarp darbdavio ir darbuotojo.


 Sąvadas „Įmonių veikla“ naudingas ūkio subjektams, veikiantiems pagal akcinių bendrovių, ūkinių bendrijų, kooperatinių bendrovių, asociacijų, viešųjų įstaigų, žemės ūkio bendrovių, kredito unijų ir kitų įmonių bei organizacijų įstatymus, nes sąvade pateikiami jų veiklą reglamentuojantys norminiai aktai. Be šio sąvado neišsivers nė vienas įmonės vadovas, juristas, buhalteris bei įmonių steigėjai ir savininkai.Sąvadas „LR civilinis kodeksas“ naudingas visiems ūkinių-komercinių santykių subjektams ­– tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims. Be jo neišsivers buhalterijos darbuotojai, juristai, advokatai, notarai, auditoriai, nes sąvade pateikiamos bendros teisės normos, reglamentuojančios visus ūkinius-komercinius santykius. Pateikiamos teisės normos, susijusios ne tik su civilinių santykių subjektais – fiziniais asmenimis ir reglamentuojančios jų teises ir pareigas, bet ir daiktinės teisės normos, nustatančios turto naudojimo, valdymo santykius.
  Sąvadas „Mokesčių administravimas“ naudingas visiems ūkio subjektams – mokesčių mokėtojams. Jie turi žinoti mokesčio administratoriaus bei mokesčio mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo, išieškojimo ir grąžinimo reikalavimus, mokestinių ginčų ir bylinėjimosi tvarką.
Tel.: 8 52 700636 arba savadai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
Sąvadas segtuve „Gyventojų pajamų mokestis“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
91.96
Sąvadas segtuve „Pridėtinės vertės mokestis“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
91.96
Sąvadas segtuve „Mokesčių administravimas“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „Pelno mokestis“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
91.96
Sąvadas segtuve „Socialinis draudimas“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
77.44
Sąvadas segtuve „Kiti mokesčiai“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „Apskaita“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
77.44
Sąvadas segtuve „Darbo santykiai ir darbo ginčai“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „Įmonių veikla“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „LR civilinis kodeksas“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „LR pelno mokesčio įstatymo komentaras“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve „Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentras“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76
Sąvadas segtuve Kitų mokesčių įstatymų komentarai“ ir 12 mėn. Pakeitimų prenumerata
67.76