Pačiolis

 
El. parduotuvė

Darbo priemonė „2017 m. įmonės metinė atskaitomybė. Finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“


 

Darbo priemonės kaina – 37 € (su PVM).

Darbo priemonėje:

 • aptariami visų rūšių finansinių ataskaitų rinkiniai, skirti labai mažoms, mažoms, vidutinės ir didelėms įmonėms;
 • išsamiai nagrinėjamas kiekvienas finansinių ataskaitų straipsnis;
 • visi teisės aktų pakeitimai, svarbūs sudarant 2017 m. finansines ataskaitas;
 • alternatyvūs apskaitos būdai ir jų įtaka finansinių ataskaitų duomenims; 
 • bendrovės metinio pranešimo rengimas ir jam keliami reikalavimai;
 • finansinių metų pabaigos procedūros, finansinių ataskaitų auditas, tvirtinimas ir saugojimas, atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Ištrauka

Kartu su darbo priemone internete pateikiama papildoma naudinga medžiaga:

 • naujausias pildomas metinių finansinių ataskaitų pavyzdines formas su įdiegta skaičiavimo funkcija;
 • atnaujintus išsamius aiškinamojo rašto rengimo klausimynus ir jų pavyzdines pildomas formas;
 • metinio pranešimo parengimo klausimyną ir pavyzdinę pildomą formą;
 • atnaujintą detalų UAB „Pačiolis“ specialistų parengtą sąskaitų planą;
 • pildomas pranešimų akcininkams ir akcininkų protokolų formas;
 • pildomas įsakymų dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir apskaitos politikos pakeitimo formas;
 • Dokumentai parengti naudojant populiarias MS Word ir MS Excel programas.

TURINYS

PRATARMĖ ....................................................................................... VI

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS NAUJOVĖS. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ,

SVARBIŲ RENGIANT 2017 METŲ FINANSINES ATASKAITAS, APŽVALGA ..............................VIII

I skyrius. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUBJEKTAI ......................................................1

II skyrius. PASIRENGIMAS SUDARYTI METINES FINANSINES ATASKAITAS ................................3

II.1. Buhalterinės apskaitos procedūros finansinių metų pabaigoje ................................................................3

II.2. Inventorizavimas ......................................................................................................................................6

II.3. Apskaitos politikos peržvalga ir keitimas ................................................................................................7

II.4. Apskaitinių įvertinimų tikslinimas ...........................................................................................................9

II.5. Apskaitos klaidų taisymas ......................................................................................................................11

II.6. Poataskaitiniai įvykiai ir jų pateikimas

finansinėse ataskaitose ...................................................................................................................................13

III skyrius. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

SUDĖTIS PAGAL ĮMONIŲ KATEGORIJAS IR RENGIMO REIKALAVIMAI .....................................17

III.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis pagal įmonių kategorijas ...............................................17

III.2. Metinių finansinių ataskaitų rengimo reikalavimai ..............................................................................21

IV skyrius. VIDUTINIŲ IR DIDELIŲ ĮMONIŲ METINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ....................................................................................................26

IV.1. Balansas ...........................................................................................................................26

IV.1.1 Balanso paskirtis .....................................................................................................................26

IV.1.2. Balanso straipsnių apibūdinimas .......................................................................................................29

IV.2. Pelno (nuostolių) ataskaita ....................................................................................................................83

IV.2.1. Pelno (nuostolių) ataskaitos paskirtis ................................................................................................83

IV.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas .......................................................................84

IV.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita .....................................................................................................98

IV.3.1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos paskirtis ..................................................................................98

IV.3.2. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos straipsnių apibūdinimas .........................................................99

IV.4. Pinigų srautų ataskaita ........................................................................................................................106

IV.4.1. Pinigų srautų ataskaitos paskirtis .....................................................................................................106

IV.4.2. Tiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita .........................................................................108

IV.4.3. Netiesioginiu būdu rengiama pinigų srautų ataskaita ......................................................................117

IV.5. Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................124

IV.5.1. Aiškinamojo rašto paskirtis .............................................................................................................124

IV.5.2. Aiškinamojo rašto turinys ................................................................................................................126

IV.6. Metinis pranešimas .............................................................................................................................137

IV.6.1. Metinio pranešimo paskirtis ............................................................................................................137

IV.6.2. Metinio pranešimo tu rinys ..............................................................................................................138

IV.7. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita ........................................................................................139

V skyrius. MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ..................................141

V.1. Sutrumpinto balanso straipsnių apibūdinimas .....................................................................................142

V.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas ..........................................................................167

V.3. Aiškinamojo rašto turinys ....................................................................................................................169

VI skyrius. LABAI MAŽŲ ĮMONIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ....................175

VI.1. Trumpo balanso straipsnių apibūdinimas ...........................................................................................177

VI.2. Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių apibūdinimas .........................................................196

VII skyrius. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS, TVIRTINIMAS,

SKELBIMAS IR SAUGOJIMAS ...............................................................................................................203

VII.1. Finansinių ataskaitų rinkinio auditas .................................................................................................203

VII.2. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir skelbimas ......................................................................204

VII.3. Finansinių ataskaitų rinkinio saugojimas ..........................................................................................208

VIII skyrius. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PARENGIMĄ IR PASKELBIMĄ ..............................................................................................................209

PRIEDAI ....................................................................214

 

Kaip įsigyti?

Mokėti tiesioginiu pavedimu UAB „Pačiolio prekyba“, nepamiršti nurodyti prekės kodo (FAPDK17) ir pristatymo adreso (įmonės rekvizitai: įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).

Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 270 0636 arba el. paštu knygos@paciolis.lt.

Pristatymo sąlygos

Darbo priemonės į bet kurią Lietuvos vietą nemokamai pristatomos per 5 darbo dienas nuo darbo priemonės išleidimo.

Darbo priemonę taip galite įsigyti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne, adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).


Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite

Darbo priemonė „ĮMONĖS METINĖ ATSKAITOMYBĖ 2017. FINANSINĖS ATASKAITOS: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

37